26-01-2008

Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA


Príprava na náročné úlohy nového programového obdobia Európskej únie, ako aj zdokonalenie odborných vedomostí a zručností kontrolórov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), to sú hlavné prínosy projektu Technická asistencia pre posilnenie a skvalitnenie sekcie kontroly PPA. Projekt bol pripravený v spolupráci s odborníkmi Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR a Ministerstva financií (MF) SR. Výsledkom tejto spolupráce bolo nielen odborné definovanie požiadaviek a cieľov, ale aj ich stanovenie pre objektívne výberové konanie podľa zásad vyplývajúch z európskej aj národnej legislatívy.

Projekt uskutočnila PPA v spolupráci s rakúskou poľnohospodárskou platobnou agentúrou Agrarmarkt Austria (víťaz výberového konania) od mája 2006 do februára 2007.

K úspechu projektu a dosiahnutým výsledkom podstatne prispela aktívna spolupráca beneficientov a spolupracujúcich inštitúcií na oboch stranách rakúsko-slovenských hraníc.

Treba vyzdvihnúť najmä vysokú odbornosť lektorov a ich schopnosť aplikovať najnovšie teoretické a praktické odborné vedomosti a zručnosti a odovzdať ich účastníkom.

O pravidelné operatívne hodnotenie projektu, ako aj koordináciu plnenia požiadaviek účastníkov PPA sa postaral riadiaci výbor. Jeho zloženie (okrem zástupcov PPA aj zástupcovia MP SR, MF SR a dodávateľa Agrarmarkt Austria) umožnilo splniť ciele projektu a požiadavky PPA.

Ciele projektu:

A. Príprava kontrolórov PPA na výkon kontrol opatrení organizácie trhu
B. Príprava systému vzdelávania kontrolórov
C. Návrh vnútorného kontrolného systému pre sekciu kontroly PPA
D. Zdokonalenie riadenia a koordinácie delegovaných činností v rámci súčasnej štruktúry sekcie kontroly PPA
E. Určenie postupov pre rozvíjanie technickej kontroly a kontroly na mieste pre schémy podpôr priamych platieb a organizácie trhu.

Každý cieľ bol ukončený odborným mítingom a odovzdaním aktuálnej dokumentácie (kontrolné listy a zodpovedajúce časti pracovných postupov - manuálov).

Kvantifikácia výsledkov projektu
  • Aktívne vne sa na ňom zúčastnilo 44 zamestnancov PPA (riadiaci pracovníci ústredia PPA a regionálni kontrolóri).
  • Uskutočnili sa praktické semináre a odborné ukážky kontrolných postupov na pracoviskách, ktoré využívajú opatrenia organizácie trhu v Rakúsku a v SR (mliekarne, silá, mäsokombináty a pod.).
  • Sekcia kontroly PPA posilnila a zefektívnila výkon kontrol v oblastiach definovaných v projekte, podstatne zlepšila svoje metodické podklady a manuály (pre oblasť výkonu kontrol, školenie kontrolórov, delegované činnosti) a odštartovala prípravu vnútorného kontrolného systému a systému rizikovej analýzy.
Odporúčania

Pri hodnotení výsledkov projektový tím odporučil sekcii kontroly PPA, aby pokračovala vo svojom rozvoji prostredníctvom technickej pomoci v nasledovných oblastiach:

  • výkon kontrol na mieste pre komodity, ktoré neboli zahrnuté do projektu (ako napr. ovocie a zelenina; ...)
  • výkon fyzických kontrol plnenia požiadaviek krížového plnenia;
  • integrovaný výkon kontrol: príprava metodiky, školenie kontrolórov, aplikácia nového systému v praxi vrátane krížového plnenia;
  • sledovanie nákladovosti výkonu kontrol;
  • elektronické správy z kontroly a ďalšie úlohy v oblasti dokumentácie (napr. správy z kontrol externých inštitúcií, dohody s externými inštitúciami).

Tieto odporúčania implementuje sekcia kontroly PPA do svojich aktivít, čo je a bude prínosom pre skvalitnenie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry v novom programovom období 2007 až 2013.