05-05-2005

Dodatok k usmerneniu ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky

na úseku štátnej správy  o podpore v poľnohospodárstve poskytovanej

formou jednotnej platby na plochu a  doplnkových vyrovnávacích platieb

   

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 a § 6 ods.1 písm. a) zákona č.473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), vydáva tento dodatok: 

Čl. I

1. V článku 5 ods.1 sa číslo „1 003 453“ mení na číslo „1 004 668“

2. V článku 10 ods.1 sa za slová „so sídlom v Slovenskej republike,“ vkladajú slová „fyzická osoba podnikateľ18) s trvalým bydliskom v Slovenskej republike“.

3. V článku 10 ods.1 sa vypúšťa odkaz 18 nad slovom „ republike“.

4. V prílohe č.2 za odrážku „sója fazuľová“ sa vkladá nová odrážka, ktorá znie: „- šošovica jedlá“.

 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo vestníku. 
 
  Zsolt Simon, minister