PRV na r. 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 3. Výzvy na predkladanie žiadostí

10-03-2010

Výzva pre opatrenie 3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (činnosti okrem bioplynových staníc)

10-03-2010

Výzva pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 4. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

10-03-2010

Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (okrem bioplynových staníc)

10-03-2010

Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (bioplynové stanice)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 5. Tabuľková časť

14-01-2009

Tabuľky

07-01-2009

Tabuľková časť projektu vo formáte excel

(Aktualizované 7. 1. 2009)

02-05-2008

Tabuľková časť pre opatrenie 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia.

01-02-2008

Jednoduché účtovníctvo

(aktualizované 11.3.2008)

01-02-2008

Podvojné účtovníctvo

(aktualizované 11.3.2008)

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 7. Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

05-03-2008

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

02-07-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013

číslo výzvy: 2008/PRV/07

02-07-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013

číslo výzvy: 2008/PRV/08