Podopatrenie 4.1 - Zavlažovanie

Výzva

04-03-2016

Výzva 4.1. - oblasť zavlažovanie

04-03-2016

Príloha č.3.3. k výzve - Príručka pre žiadateľa

04-03-2016

Príloha č. 3.3.1. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.2. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.3. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.4. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.3.5. k príručke

04-03-2016

Príloha č. 3.4. k výzve - oprávnené výdavky na vybrané stroje a zariadenia

04-03-2016

Príloha č. 3.5. k výzve - zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu

04-03-2016

Príloha č. 3.6. k výzve - nezamestnanosť

04-03-2016

Príloha č. 3.7. k výzve - predb. informácia CED

04-03-2016

Príloha č. 3.8. k výzve - čestné prehlásenie VO

ŽoNFP a prílohy - samostatná investícia

04-03-2016

Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP oblasť 3

04-03-2016

Príloha č. 2a. k formuláru ŽoNFP - tabuľková časť 4.1

04-03-2016

Príloha č. 2b. k formuláru ŽoNFP - tabuľková časť 4.1 - body a nezamestnanosť