Vnútroštátna legislatíva

Zákon č. 280/2017 Z. z.

o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NV SR č. 152/2013 Z. z.o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb


NV SR č. 436/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb


NV SR č. 435/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality


NV SR č. 3/2023 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky


NV SR č. 120/2023 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky


Informácie pre chovateľov hovädzieho dobytka

Dovoľujeme si dať do pozornosti novelu vyhlášky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka, ktorá nadobudla účinnosť 1.4.2020.

Novelizované nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z.

ktoré nadobudlo účinnosť 25.2.2019.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

ktoré nadobúda účinnosť od 01.02.2020.

Oznam

Aktualizované Usmernenie MPRV SR č. 6601/2020-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, ktoré nadobúda účinnosť dňa 16. marca 2020.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ