Štátna pomoc

Štátna pomoc

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacimv poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Základným rámcom pre poskytovanie štátnej pomoci je primárna a sekundárna legislatíva Európskeho spoločenstva, ktorá je do právneho poriadku Slovenskej republiky aproximovaná :

 • Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve
 • Usmernením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty

Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:

1. Štátna pomoc

 • priamou formou(dotácie) poskytnutím nenávratných prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR podnikateľským subjektom
 • nepriamou formou v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z . z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis), predstavuje pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva.

Podpora akoštátna pomoc a minimálna pomoc podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstvesa poskytuje na:

 1. činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe
 2. činnosti v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe potravinárskych výrobkov
 3. činnosti v marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
 4. investície na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa v pôdohospodárskych podnikoch
 5. nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a živelnou pohromou podľa osobitného predpisu v sektore pôdohospodárstva
 6. výskum a vývoj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve
 7. činnosti v lesnom hospodárstve
 8. činnosti zamerané na rozvoj vidieka
 9. zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a značne znevýhodnených zamestnancov
 10. činnosti v hospodárskom chove rýb

Podľa Usmernenia MPRV SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam je možno daň z pridanej hodnoty uhradiť obci, ktorá je príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky2007 – 2013 v rámci opatrení:

 1. základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka
 2. obnova a rozvoj obcí
 3. implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ