Programy a opatrenia

Stručné informácie o jednotlivých podporách:

Trhové mechanizmy

sú jedným zo stabilizačných faktorov dovozu a vývozu vybraných poľnohospodárskych výrobkov v zahraničnom obchode EÚ s tretími krajinami
Súčasťou trhových mechanizmov sú: licencie, zábezpeky, vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky (NON ANNEX I)

Licencie
oprávňujú a zaväzujú držiteľa licencie, aby v rámci lehoty jej platnosti vyviezol alebo doviezol uvedené množstvo označenej komodity do resp. z tretej krajiny.
formy licencií:

  • dovozná licencia AGRIM,
  • vývozná licencia AGREX,
  • vývozná licencia s vopred stanovenou sadzbou náhrady AGREX,

Zábezpeky
Súčasne so žiadosťou o licenciu je potrebné zložiť zábezpeku a to len vtedy, ak jej celková výška presahuje 100 EUR.

Vývozné náhrady pre poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky
Sú vyplácané vývozcom poľnohospodárskych a spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a majú vyrovnávať rozdiely medzi vyššími cenami na vnútornom trhu EÚ a nižšími cenami na svetovom trhu. V súčasnom období sa neuplatňujú.

V rámci spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami sa prostredníctvom PPA realizujú nasledovné opatrenia:

Školský program

Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školách - tzv. školské ovocie a zelenina – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre konkrétny školský rok. Program školské ovocie a zelenina je určené deťom v materských školách a žiakom základných a špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 3 - 18 rokov.
Program podpory konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov v školách - tzv. školské mlieko – táto podpora sa poskytuje schváleným uchádzačom o zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov do škôl pre konkrétny školský rok. Program školské mlieko je určené deťom v materských školách, žiakom základných a špeciálnych škôl vo vekovej kategórii 3 – 18 rokov.

Verejná intervencia

Na reguláciu trhu s poľnohospodárskymi komoditami sa uplatňuje systém verejnej intervencie financovaný Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF). V rámci tohto opatrenia sa vykonáva intervenčný nákup, skladovanie a predaj intervenčných zásob. Intervenčné zásoby sa môžu predávať na vnútornom trhu EÚ, alebo sa môžu exportovať mimo trh EÚ.

Súkromné skladovanie

Ide o dočasnú schému pomoci na súkromné skladovanie určitých druhov výrobkov (napr. masla, sušeného odstredeného mlieka a niektorých syrov patriacich pod číselný znak KN 0406, bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a ovčieho a kozieho mäsa). Podmienky pomoci určujú právne akty EÚ.

Víno a vinohrady

Reštrukturalizácia vinohradov - podpora sa poskytuje pre jednotlivé opatrenia, prípadne ich kombináciu: vyklčovanie a opätovná výsadba formou zmeny odrôd, zmeny sponu alebo presunu vinohradu.
Poistenie úrody vinohradov – je možné poskytnúť na poistné proti stratám vzniknutým následkom prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb alebo zamorenia škodcami.
Podpora na propagáciu v treťom štáte v sektore vína - je určená na opatrenia zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu, ktoré poukazujú najmä na vysokú úroveň výrobkov z členského štátu, predovšetkým z hľadiska kvality, bezpečnosti potravín alebo životného prostredia; účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom; informačné kampane zamerané predovšetkým na systémy členského štátu vzťahujúce sa na označenia pôvodu, zemepisné označenia a ekologickú výrobu alebo na prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk.
Podpora na propagáciu v členskom štáte v sektore vína - je určená opatrenie, ktoré je zamerané na poskytovanie informácií spotrebiteľom o systéme Európskej únie vzťahujúcom sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, o zodpovednej konzumácii vína alebo o rizikách spojených s konzumáciou alkoholu formou: informačnej kampane; účasti na podujatí, veľtrhu a výstave konaných na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.
Podpora na investície do vinárskych podnikov – je určená na nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob na skladovanie vína alebo zrenie vína a na investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód).

Podpora pre organizácie výrobcov (OV) a združenia organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Žiadateľom o podporu je uznaná organizácia výrobcov ovocia a zeleniny (OV), združenie organizácií výrobcov (ZOV), ktoré majú schválený operačný program. Konečný príjemca je ale samotný prvovýrobca ovocia a/alebo zeleniny, ktorý je členom OV.
Operačný program je podnikateľský zámer OV a ZOV, ktorý stanovuje opatrenia a konkrétne záväzky, vrátane nákupu poľnohospodárskej techniky a zariadení, ktoré počas troch až piatich rokov vykonáva OV/ZOV pre svojich členov v záujme dosiahnutia rozvoja OV/ZOV a plnenia cieľov ustanovených v nariadeniach EÚ. Podporou na OP sú čiastočne kryté výdavky na opatrenie operačného programu, vo výške 50 % alebo 60 %.

Mimoriadna podpora v sektore ovocie a zelenina

Podpora sa poskytuje v prípadoch cenovej nestability a prebytkov produkcie na trhu s ovocím a zeleninou. Špecifické podmienky sú stanovované v príslušných právnych aktoch EÚ.

Pomoc včelárom

Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva - pomoc možno poskytnúť schváleným žiadateľom na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva

Propagácia poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ

Jedným z opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je Propagácia poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ a trhu tretích krajín. Ide o nenávratnú formu pomoci, ktorú navrhujúce organizácie môžu využiť na propagáciu svojich poľnohospodárskych produktov ako na vnútornom trhu, tak aj na trhoch tretích krajín. Forma predkladania programov sa uskutočňuje elektronicky, po registrácií navrhujúcich organizácií do oficiálneho portálu.
EK poverila Výkonnú agentúru pre výskum - REA administrovaním kombinovaných programov.
Úlohou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) je riadenie, monitorovanie a kontrola jednoduchých programov po podpísaní zmluvy. Navrhujúce organizácie budú predkladať svoje žiadosti o platby - zálohová, priebežná a zostatková priamo platobnej agentúre.
Finančný príspevok Únie na jednoduché programy na vnútornom trhu predstavuje 70 % oprávnených výdavkov a v tretích krajinách predstavuje 80 % oprávnených výdavkov. Percentuálne podiely sa zvýšia na 85 % v prípade vážneho narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov (t.j. ak je cieľom obnoviť normálne trhové podmienky v prípade závažného narušenia trhu, straty dôvery spotrebiteľov alebo iných špecifických problémov).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ