Organizácie výrobcov

Opatrenie: Uznávanie organizácií a operačné programy v sektore ovocia a zeleniny

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/2017 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v sektore ovocia a zeleniny

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (konsolidované znenie 16/05/2014)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1145

zo 7. júna 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/891, pokiaľ ide o organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891

z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 130/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktorý by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1146

zo 7. júna 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/892, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamnetu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892

z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamnetu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení (pre dané opatrenie sa použije konsolidované znenie 01/12/2016)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2018)

Opatrenie: Mimoriadne opatrenia v sektore ovocia a zeleniny

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1165

z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia (konsolidované znenie 03/08/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/921

z 10. júna 2016, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (konsolidované znenie 30/06/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2014

z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny v platnom znení (konsolidované znenie 08/08/2015)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny v platnom znení (pre dané opatrenie sa použije konsolidované znenie 01/12/2016)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 499/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom zmeny vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011, ktoré sa týka sektorov ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (konsolidované znenie 16/05/2014)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2018)

Opatrenie: „Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov“

Nariadenie vlády SR č. 55/2015 Z. z.

o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Zákon č. 491/2001 Z. z.

o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov,

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 880/2012

z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012

z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (konsolidované znenie 16/11/2015)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2018)