Protikorupčná politika

02.06.2023

Protikorupčná politika Pôdohospodárskej platobnej agentúry


Článok 1 Úvodné ustanovenia
1)   Túto Protikorupčnú politiku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „protikorupčná politika“) prijíma Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 (ďalej len „ISO 37001“) a v nadväznosti na Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky (ďalej len „Protikorupčná politika SR“). 
2)   Účel protikorupčnej politiky je posilňovať na PPA prevenciu korupcie, minimalizovať priestor na korupciu a iné protispoločenské činnosti, minimalizovať vznik korupčných rizík, poskytovať rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov, vytvoriť kultúru integrity, transparentnosti a dodržiavania predpisov a pravidiel. 
3)   Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov PPA a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene, pričom sa ju zaväzujú dodržiavať aj všetci zmluvní partneri PPA. 

Článok 2 Vymedzenie pojmu korupcia
Na účely protikorupčnej politiky PPA sa používa toto vymedzenie pojmu korupcia: 

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby, sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

V súlade s Protikorupčnou politikou SR, Protikorupčným programom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva a Dohovorom Organizácie Spojených národov proti korupcii sa pod pojmom korupcia rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Článok 3 Zásady protikorupčnej politiky
1)   Akákoľvek forma korupcie sa zakazuje. Zamestnanci PPA ani osoby konajúce v jeho mene neprijímajú žiadne dary, pohostinnosť ani také výhody, ktoré by sa mohli javiť, že slúžia na ovplyvnenie rozhodnutia, oslabenie nezávislosti a nestrannosti rozhodovania, alebo ktorých prijatie alebo ponúkanie by sa mohlo javiť ako korupcia. 
2)   Každá fyzická i právnická osoba, s ktorou PPA prichádza do styku, má právo akékoľvek podozrenie z korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti ktoréhokoľvek zamestnanca PPA oznámiť v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov, anonymne alebo neanonymne, na protikorupčnú linku korupcia@apa.sk, elektronicky na adrese protispolocenska.cinnost@apa.sk alebo osobne zodpovednej osobe. 
3)   Zamestnanci majú právo oznamovať v dobrej viere, na základe opodstatnených dôvodov a bez obáv z akejkoľvek odvetnej činnosti korupciu a inú protispoločenskú činnosť osobe poverenej funkciou dohľadu nad dodržiavaním protikorupčných noriem a pravidiel na PPA (ďalej len „osoba vykonávajúca dohľad“). 
4)   PPA sa zaväzuje vytvárať podmienky na oznamovanie podozrení z korupcie podľa odseku 2 a 3, zabezpečiť riadne a včasné preverenie týchto oznámení, zabrániť priamej i nepriamej odvetnej činnosti alebo odvetným opatreniam voči oznamovateľom a prijímať opatrenia na nápravu. 
5)   Odvetná činnosť sa zakazuje. Nikto nesmie byť potrestaný za vyjadrenie obáv z porušenia pravidiel systému manažérstva proti korupcii a/alebo rozhodnutie, ktoré prijme v súlade predpismi a pravidlami, ktorými sa riadi PPA. 
6)   PPA sa zaväzuje zaistiť dôvernosť a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie a inej protispoločenskej činnosti. 
7)   Generálny riaditeľ vymenuje osobu vykonávajúcu dohľad ako nezávislého predstaviteľa systému riadenia protikorupčných činností na PPA. Osoba vykonávajúca dohľad nesmie byť pri výkone svojich právomocí v konflikte záujmov. 
8)   Zmluvní partneri, ktorí uzatvárajú zmluvný vzťah s PPA, sa zaväzujú dodržiavať zásady protikorupčnej politiky PPA upravenej v tomto dokumente a to minimálne počas celého trvania zmluvného vzťahu, resp. ak z to z charakteru zmluvného vzťahu vyplýva, najmä ak došlo k poskytnutiu finančných prostriedkov zo strany PPA, aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

Článok 4 Dodržiavanie protikorupčnej politiky v rámci PPA
1)   Generálny riaditeľ PPA, generálny tajomník Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „generálny tajomník“) a všetci zamestnanci PPA sú povinní dodržiavať túto protikorupčnú politiku. 
2)   Zavinené nedodržanie alebo porušenie pravidiel a predpisov vyplývajúcich z protikorupčnej politiky, ako aj konanie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému riadenia protikorupčných činností, sa pokladá za porušenie služobnej alebo pracovnej disciplíny. 
3)   Osoba vykonávajúca dohľad v prípade potreby poskytuje zamestnancom PPA poradenstvo vo veciach uplatňovania protikorupčnej politiky, príslušných predpisov a pravidiel. 

Článok 5 Vyhodnocovanie a zefektívňovanie systému riadenia protikorupčných činností 
1)   PPA zvyšuje účinnosť prevencie korupcie a systému riadenia protikorupčných činností prostredníctvom mechanizmu na riadenie korupčných rizík. V prípade potreby sa prijímajú nápravné opatrenia. 
2)   Uplatňovanie systému riadenia protikorupčných činností, ako aj protikorupčnej politiky, pravidelne monitoruje, vyhodnocuje a v prípade potreby aktualizuje osoba vykonávajúca dohľad. 
3)   PPA sa zaväzuje plniť požiadavky vyplývajúce zo systému manažérstva proti korupcii a trvale tento systém zlepšovať. Na tento účel zamestnanci PPA môžu podávať svoje návrhy osobe vykonávajúcej dohľad. 

Článok 6 Dodržiavanie protikorupčnej politiky zo strany zmluvných partnerov
1)   Zmluvným partnerom sa pre účely toho dokumentu rozumie dodávateľ, odberateľ, žiadateľ a/alebo prijímateľ, ktorý dodáva PPA tovar a / alebo služby alebo ktorému poskytuje PPA finančné prostriedky v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane jeho vlastníkov, štatutárnych orgánov, zamestnancov, subdodávateľov, agentov, ktorí vykonávajú činnosti v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy s PPA. 
2)   PPA očakáva od zmluvného partnera, že odsúdi korupciu v akejkoľvek forme a prijme v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy s PPA primerané protikorupčné opatrenia. Zmluvný partner a/alebo osoba konajúca v jeho mene vrátane jeho zamestnancov a obchodných partnerov je povinný zdržať sa akejkoľvek formy korupcie alebo aktivít, ktoré by za korupciu mohli byť považované.
3)   Zmluvný partner nesmie dopustiť, schváliť ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy s PPA, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy.
4)   Zmluvný partner nesmie ponúknuť, poskytnúť ani sa zaviazať poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene PPA a rovnako nesmie prijať a ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene PPA žiadny neprimeraný dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením zmluvy s PPA.
5)   PPA si vyhradzuje právo uskutočňovať v prípade pochybností kontroly, ktoré bude považovať za nutné k zabezpečeniu toho, aby bola protikorupčná politika v zmysle tohto dokumentu dodržiavaná a pri podozrení z korupcie je zmluvný partner povinný poskytnúť PPA resp. iným príslušným orgánom potrebnú súčinnosť.
6)   Porušenie tejto protikorupčnej politiky zo strany zmluvného partnera bude postihnuté podľa závažnosti konania a podľa závažnosti a rozsahu následkov porušenia sankciami v zmysle uzatvorenej zmluvy s obchodným partnerom, resp. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek porušenie protikorupčných zásad uvedených v tomto dokumente predstavuje podstatné porušenie zmluvy zo strany zmluvného partnera a PPA je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak nie sú dohodnuté v zmluve iné sankcie.

Protikorupčná politika Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola prijatá dňa 31.5.2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ