27.09.2012

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2012/2013

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu na investície pre vinársky rok 2012/2013 možnosť podávania žiadosti o podporu na investície v termíne od 21.9. 2012 do 15. 10. 2012

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2012/2013 vrátane formulárov nájdete na internetovej stránke  www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície.

V Bratislave dňa 21. 09. 2012

MVDr. Stanislav Grobár
     generálny riaditeľ   
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev