Aktuality

28-05-2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04, Aktivita 4

PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie:
2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
Výzvu číslo OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 Aktivita 4
23-05-2018

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 16/2018 pre žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci PRV SR 2014-2020, PRV SR 2007-2013 k predkladaniu rozpočtov stavebných investícií

PPA oznamuje žiadateľom a prijímateľom podpory z PRV SR 2014 – 2020 a z PRV SR 2007-2013, že zverejnila Usmernenie PPA č. 16/2018 pre žiadateľov/prijímateľov NFP v rámci PRV SR 2014-2020, PRV SR 2007-2013 k predkladaniu rozpočtov stavebných investícií v procese vyhodnocovania a kontroly hospodárnosti a efektívnosti výdavkov financovaných z rozpočtu Európskej únie a štátneho rozpočtu a tiež v zmysle zmluvných podmienok a všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o NFP.

Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA
viac informácií
17-05-2018

Aktualizácia výziev

PPA aktualizovala v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP RH 2014 – 2020 pre opatrenia:
2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 Aktivita 3
Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 Aktivita 6
2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)
Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 Aktivita 1
Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02 Aktivita 2
5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b, g)
Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01
5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)
Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01 Aktivita 1
Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02
Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03
17-05-2018

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2017

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2017 sa bude konať dňa 31. mája 2018 o 14.00 hod. v budove ústredia PPA
na Hraničnej č. 12 v Bratislave.
viac informácií
16-05-2018

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 16.05.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy.

Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP/Disponibilné finančné prostriedky OPRH 2014-2020
viac informácií