Aktuality

05-05-2017

Aktualizácia výzvy pre podopatrenie 4.1.

Aktualizácia výzvy pre Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku - časť A, podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.
viac informácií
03-05-2017

Oznámenie zo dňa 02.05.2017 (Výzva č. 21/PRV/2017 na Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 Výzvu č. 21/PRV/2017 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.
02-05-2017

Výzva č. 21/PRV/2017

Aktualizácia č. 1
viac informácií
02-05-2017

Výzva č. 21/PRV/2017

viac informácií
02-05-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách
viac informácií