Aktuality

04-08-2009

Oznámenie č. 13 zo dňa 04.08.2009

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení. Súčasťou výzvy je (v bode 4) Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a Príloha č. 1.
04-08-2009

Oznámenie č.03/OPRH zo dňa 4.08.2009

 • Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že doposiaľ uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s bankami a finančnými inštitúciami sa vzťahujú iba na projekty spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
 • Ak by došlo k rozšíreniu spolupráce medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bankami a inými finančnými inštitúciami, PPA bude o tejto skutočnosti informovať.

 • 31-07-2009

  Oznámenie

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 31.07.2009 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
  viac informácií
  30-07-2009

  Oznamenie

  PPA všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 29.7.2009 v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcie projektových podpôr zverejnila Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader vrátane príloh.
  28-07-2009

  Oznámenie zo dňa 28. 7. 2009

  o zmene číslovania výziev pre opatrenie č. 1.1 - Modernizácia fariem a opatrenií č. 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a č. 3.3 - Vzdelávanie a informovanie. Uvedená zmena nemá vplyv na žiadateľa.
  viac informácií