Aktuality

14-10-2009

Upozornenie ohľadne vrátenia projektovej dokumentácie

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe písomného požiadania vráti žiadateľom projektovú dokumentáciu, resp. projekt ozdravných opatrení len v prípade žiadostí, ktoré neboli schválené. Ostatné prílohy žiadosti PPA žiadateľom nevráti.
14-10-2009

Upozornenie k späťvzatiu žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej PPA) upozorňuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že pokiaľ žiadatelia požiadajú (resp. požiadali) o späťvzatie žiadosti o NFP, ktorú si podali v rámci výberového kola pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, konaného v dňoch 14.9. - 30.10.2009, nebude PPA v rámci uvedeného výberového kola (s rozlíšením žiadostí zvlášť pre RV a zvlášť pre ŽV) akceptovať ďalšiu žiadosť o NFP, podanú namiesto späťvzatej žiadosti. Takúto žiadosť PPA nepríjme, resp. ju žiadateľovi vráti.
13-10-2009

Oznámenie PPA pre konečných príjemcov pomoci z pokračujúcich záväzkov PRV SR 2004 – 2006

PPA oznamuje príjemcom pomoci projektových podpôr z pokračujúcich záväzkov prijatých v rámci Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006, opatrenie 2.5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat, že finančné prostriedky...
viac informácií
13-10-2009

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj zverejnila zoznam žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, po splnení všetkých podmienok vyplývajúcich z výzvy v opatrení 3.4.1.
viac informácií
12-10-2009

Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na pšenicu obyčajnú

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 8. októbra 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 264 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 939/2009, ktorým sa pozastavuje od 2. októbra 2009 od 13:00 hod. bruselského času vydávanie licencií na dovoz pšenice obyčajnej v rámci subkvóty III na prebiehajúcu kvótovú tranžu č. 4, číslo kvóty 09.4125 administrovanej v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1067/2008.