Žiadosť o platbu

14-08-2018

Aktualizovaný zoznam povinných príloh k podopatreniu 6.1 k 2. paušálnej platbe (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

14-08-2018

Zoznam povinných príloh predkladaných pri Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby a refundácie pre podopatrenie 7.2 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy proje

28-09-2017

Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 6.1 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu

03-04-2017

Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 8.5 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21-04-2016

Formulár žiadosti o platbu pre všetky systémy financovania