Aktuality

07-10-2009

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2009/2010

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov...
viac informácií
06-10-2009

Oznámenie

V rubrike Správy sme uverejnili aktuálnu informačnú brožúrku o PPA.
01-10-2009

Dodatok k Oznámeniu č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009 sa týka len projektov zameraných na rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Príjem žiadostí o nenávratný finančný príspevok na priamy predaj ostáva z dôvodu prebiehajúcich rokovaní s Európskou komisiou naďalej pozastavený.
29-09-2009

Oznámenie č. 21 zo dňa 29.9.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania žiadostí do 30.10.2009. Pôvodná výzva bola nahradená novou výzvou
29-09-2009

Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty...
viac informácií