PRV na r. 2007 - 2013

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 12. Dodatok k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

07-11-2008

Zoznam príloh k žiadosti o platbu

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

02-07-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013

číslo výzvy: 2008/PRV/07

02-07-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013

číslo výzvy: 2008/PRV/08

01-07-2008

Tabuľková časť

01-07-2008

Jednoduché účtovníctvo

01-07-2008

Podvojné účtovníctvo

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 14. Monitorovacie správy

07-10-2008

MS pre opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 15. Dodatok č. 2 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (týkajúci sa osi 3)

19-01-2010

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

14-01-2009

Tabuľky

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 16. Implementácia programu

22-07-2009

Sumárny prehľad – projektové opatrenia PRV SR 07-13 k 30.06.2009

22-07-2009

Zoznam uzatvorených zmlúv v rámci PRV SR 07-13 k 30.06.2009