Aktuality

13-06-2016

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ ...
viac informácií
13-06-2016

Oznámenie

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia : „Dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“...
viac informácií
09-06-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s nariadením ...
viac informácií
07-06-2016

Oznámenie PPA zo dňa 07.06.2016 - Monitorovacie správy projektov pre podopatrenia 5.1, 6.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 16.4 a pre opatrenie 1

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA, v časti
PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Monitorovanie zverejnila formuláre monitorovacej správy pre podopatrenia...
viac informácií
07-06-2016

OZNÁMENIE

Pôdohospodárskej platobnej agentúre bolo dňa 22. apríla 2016 doručené písomné, anonymné podanie Združenia poľnohospodárov okresov Lučenec, Poltár a Detva, v ktorom poukazujú na porušovanie pravidiel krížového plnenia spoločnosťou „AGRO RÁTKA okres Lučenec“...
viac informácií
07-06-2016

Oznam

Na základe skupinovej výnimky zo systému finančného riadenia EPFRV udelenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa lehota stanovená na vybavenie žiadostí o platbu prijatých do 29.2.2016 mení nasledovne:
Po splnení všetkých podmienok vyplatí PPA príjemcovi výdavky v schválenej výške najneskôr do 10 mesiacov odo dňa, kedy bola na PPA doručená kompletná žiadosť o platbu spolu s požadovanými prílohami. Výnimka sa týka žiadostí o platbu na pokračujúce záväzky z PRV SR 2007-2013 v rámci opatrení 4.1 a 4.2 financovaných z PRV SR 2014-2020, ktoré boli prijaté do 29.2.2016
02-06-2016

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 s chybou na register ekologických výrobcov

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva žiadateľom, ktorí predložili v roku 2015 žiadosť o poskytnutie podpory formou platby na ekologické poľnohospodárstvo...
viac informácií
01-06-2016

Oznámenie zo dňa 01.06.2016

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Hlavná ponuka a podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Otázky a odpovede súbor najčastejšie kladených otázok a odpovedí k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 – II. časť.
26-05-2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ SÚŤAŽE

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 vyhlasuje verejnú súťaž na nákup sušeného odstredeného mlieka v súlade s ...
viac informácií
26-05-2016

OZNÁMENIE O UZATVORENÍ INTERVENČNÉHO NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/826 z 25. mája 2016 uzatvára intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v intervenčnom období končiacom 30. septembrom 2016 ...
viac informácií
20-05-2016

OZNÁMENIE

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2015 sa bude konať dňa 31. mája 2016 o 9.00 hod. v budove ústredia PPA na Dobrovičovej č. 9 v Bratislave...
viac informácií
18-05-2016

Oznámenie

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.
viac informácií
18-05-2016

Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. poľnohospodárstvo

Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie ku konverzii / prispôsobeniu záväzkov na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo u žiadateľov, u ktorých podľa pravidiel EÚ došlo k zmene kultúry z ornej pôdy na trvalý trávny porast z dôvodu veku porastu tráv a iných rastlinných krmovín (6 - ty rok).
viac informácií
13-05-2016

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci

v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017
viac informácií
13-05-2016

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie ...
viac informácií