Zmluvy PPA do 31.12.2010

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

"; $countline = 0; if (empty ($_GET['id'])) { $resource = $objMySQL -> rawsql (" SELECT * FROM zmluvy2 WHERE parent = 0 $dbwhere ORDER BY poradie", 0, $_GET['offset']); } else { $resource = $objMySQL -> rawsql (" SELECT * FROM zmluvy2 WHERE id = '$_GET[id]' OR parent = '$_GET[id]' ORDER BY id,poradie", 0, $_GET['offset']); } while ($row = $objMySQL -> fetcharray ($resource)) { $countline++; $link = $dokumenty = $link2 = $dokumenty2 = ''; if (empty ($_GET['id'])) $link = "?navID=$navID&id=$row[id]"; elseif (is_file(BASE_DIR."/siteupload/apa2/zmluvy/$row[file]")) { $file_data = explode('.', $row['file']); $extension = end($file_data); $link = "/download.php?p=2&zID=$row[id]"; $dokumenty = "
Dokument SCAN"; } if (!empty($_GET['id']) && is_file("/srv/lib/siteupload/apa2/zmluvy/$row[file2]")) { $file_data = explode('.', $row['file2']); $extension = end($file_data); $link2 = "/download.php?p=2&zID=$row[id]&f=2"; $dokumenty2 = "Dokument TEXT"; } echo " "; } ?>
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
$countline " . (!empty ($row['insdate'])? date("d.m.Y", $row['insdate']):"") ." $row[cz] $row[dodavatel] $row[nazov]{$dokumenty}
". (!empty ($link2)?"{$dokumenty2}":"") ."
$row[naklady] $row[rezort] $row[objednavatel] ". stripslashes ($row['ucinnost']) ." ". stripslashes ($row['ukoncenie']) ." ". stripslashes ($row['poznamka']) ."

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev