25.08.2006

Výzva pre subjekty pre poskytovanie podpory v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny

V zmysle s nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajciami, nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom, nariadenia Rady (ES) č. 679/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimočných opatrení na podporu trhu, nariadenia Komisie (ES) č. 1010/2006 z 3. júla 2006 o určitých výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektore vajec a hydiny v určitých členských štátoch, Usmernenia ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o určitých výnimočných opatreniach na podporu trhu v sektore vajec a hydiny v Slovenskej republiky zverejneného vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastka 15 č.53 zo dňa 14. augusta 2006 bol stanovený termín podávania Žiadostí o poskytnutie podpory v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny. Z toho dôvodu je nutné, aby ste Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny F 1010/101 podali najneskôr do 30. septembra 2006.

Pravidlá pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny a priznanie podpory

 1. Podať Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci výnimočných opatrení na podporu trhu v sektore vajec a hydiny do 30. septembra 2006 (rozhoduje poštová pečiatka odoslania). Každá žiadosť podaná po termíne bude zamietnutá.
 2. V zmysle vyššie uvedených legislatívnych predpisov v rámci podpory môže chovateľ prostredníctvom žiadosti požiadať o podporu z dôvodu:
  • likvidácie násadových vajec,
  • spracovania násadových vajec,
  • predčasného zabitia časti chovného kŕdľa,
  • dobrovoľného predĺženia vyprázdnenia chovných budov,
  • dobrovoľného zníženia výroby.
 3. Spolu so žiadosťou musia byť predložené tieto povinné prílohy podľa požadovanej podpory:
  • Likvidácia násadových vajec
   • doklad z asanačného podniku o likvidácii násadových vajec v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 (aj sumár v kusoch),
   • čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených údajoch.
  • Spracovanie násadových vajec
   • doklady o počte predaných vajec v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 (aj sumár v kusoch)
   • čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených údajoch
  • Predčasné zabitie časti chovného kŕdľa
   • doklad s vyznačeným počtom kusov a dátumom naskladnenia rodičovských párov (dodací list)
   • doklad o vyskladnení na porážku v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 s vyznačeným počtom zvierat, dátumom vyskladnenia a vekom hydiny (nákupný list),
   • čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených údajoch.
  • Dobrovoľné predĺženie vyprázdnenia chovných budov
   • vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii alebo ku dňu predloženia žiadosti nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie,
   • doklad potvrdený príslušným veterinárnym lekárom, že v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 neposkytoval v predmetných chovných budovách veterinárne úkony,
   • kópia zmluvy medzi producentom jatočnej hydiny a dodávateľom jednodňovej hydiny s uvedeným množstvom a vyznačeným rozdielom medzi zmluvou a skutočnými dodávkami v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 (dodací list),
   • čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených údajoch.
  • Dobrovoľné zníženie výroby
   • kópia zmluvy medzi producentom jatočnej hydiny a dodávateľom jednodňovej hydiny s uvedeným množstvom a vyznačeným rozdielom medzi zmluvou a skutočnými dodávkami v období od 1. októbra 2005 do 30. apríla 2006 (dodací list),
   • doklad o vyskladnení (nákupný list ) s údajom o skutočnosti, že nákup jatočnej hydiny sa uskutočnil len na území Slovenskej republiky
   • ,
   • čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti predložených údajoch.
 4. Žiadateľ sa zaviaže, že poskytne ďalšie požadované dokumenty a informácie, ktoré budú potrebné na posúdenie oprávnenosti žiadosti.
 5. Žiadateľ možní príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste v zmysle nariadení EÚ a zaväzuje sa, spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

Vyplnený formulár žiadosti F 1010/101 a taktiež všetky potrebné prílohy podľa príslušnej požadovanej podpory, žiadame zaslať najneskôr do 30. septembra 2006 na uvedenú adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami
Oddelenie pre mäso a vajcia
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

V prípade ďalších otázok kontaktujte prosím MP SR - Odbor živočíšnych komodít - Ing. Jana Bašteková.
Tel.: 02/ 59 266 555
Fax: 02/ 59 266 756
Mail: jana.bastekova@land.gov.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra - Odbor regulácie trhu so živočíšnymi komoditami, Oddelenie pre mäso a vajcia
Tel.: 02/ 58 243 202

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev