Prijímatelia z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“)

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov)

Údaje o prijímateľoch pomoci sú zverejnené v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 a VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014. Zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t. j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10. roku n+1. Napr. finančný rok 2019 obsahuje platby od 16. 10.2018 do 15.10.2019. Členské štáty neuverejnia meno prijímateľa v prípade, že nezriaďujú režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovnaká alebo nižšia ako 1 250 EUR. V tomto prípade sa prijímateľ označí kódom. O podobe tohto kódu rozhodnú členské štáty. Z dôvodu obmedzeného počtu príjemcov so sídlom v obci, kde je možné identifikovať fyzickú osobu ako príjemcu, uverejňuje sa najbližší väčší územnosprávny celok, do ktorého obec patrí, teda okres.

Zverejňovanie informácií o dotknutých prijímateľoch, je v súlade s čl. 111 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 a zároveň osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v súlade s pravidlami ustanovenými Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)( ďalej len "GDPR").

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=SK
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Vysvetlivky k jednotlivým názvom opatrení nájdete TU.

€ -

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 - Režim jednotnej platby na plochu - článok 36

V rámci režimu jednotnej platby na plochu sa poskytujú oddelené platby na plochu na hektáre, ktoré poľnohospodár nahlási a na ktoré možno poskytnúť podporu. Členské štáty, ktoré v roku 2014 uplatňovali režim jednotnej platby na plochu, sa môžu rozhodnúť o ďalšom uplatňovaní základnej platby vo forme jednotnej platby na plochu do 31. decembra 2020.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013. Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie – hlava III kapitola 3.

Ekologizácia: okrem platby v rámci režimu základnej platby/jednotnej platby na plochu dostanú poľnohospodári oddelenú platbu na plochu na hektár za dodržiavanie týchto troch poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie: – zachovávanie trvalého trávneho porastu, – diverzifikácia plodín, – existencia oblasti ekologického záujmu aspoň na 5 % ornej pôdy.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013. Platba pre mladých poľnohospodárov – hlava III kapitola 5

Platba pre mladých poľnohospodárov predstavuje oddelenú platbu na plochu poskytovanú popri základnej platbe mladým poľnohospodárom (ktorí nemajú v prvom roku predloženia žiadosti o podporu viac ako 40 rokov a ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako vedúci predstavitelia podniku). Táto platba je pre členské štáty povinná a na jej financovanie môžu použiť až do 2 % vnútroštátneho stropu. Mladý poľnohospodár môže dostať takúto platbu na obdobie maximálne piatich rokov, pretože jej účelom je mladým poľnohospodárom uľahčiť založenie podniku počas počiatočného obdobia života tohto podniku. Členské štáty môžu stanoviť spôsob výpočtu tejto platby a v závislosti od tejto voľby sa platba pre mladých poľnohospodárov poskytne buď na hektár ako doplnková platba, alebo ako jednorazová suma na podnik.

II. Režimy podpory stanovené v prílohe I k nariadeniu Európeskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013.Dobrovoľná viazaná podpora – hlava IV kapitola 1

.Podpora zameraná na konkrétne sektory alebo produkcie. Členské štáty sa môžu rozhodnúť využiť až 8 % (v rámci výnimky až do 13 % alebo viac na základe schválenia Komisiou) svojho vnútroštátneho stropu na priame platby, + 2 % na podporu bielkovinových plodín, na financovanie viazanej podpory pre sektory alebo regióny, v ktorých majú určité typy hospodárenia alebo určité poľnohospodárske sektory osobitne významné pre hospodárstvo, spoločnosť alebo životné prostredie, určité ťažkosti.

II. Režimy podpory uvedené v prílohe 1 nariadenia (ES) č. 1307/2013 Európskeho parlamentu a Rady, Úhrada prostriedkov prenesených z finančného roku 2016 čl. 26 (5)

Refundácia vo finančnom roku 2017 v súlade s článkom 26/5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 z prostriedkov prenesených z rozpočtového roka 2016 v primeranom pomere k výške úpravy finančnej disciplíny

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Verejná intervencia kapitola I, oddiel 2

V prípade, že trhové ceny určitých poľnohospodárskych výrobkov klesnú pod istú vopred stanovenú úroveň, môžu verejné orgány členských štátov v záujme stabilizácie trhu zasiahnuť prostredníctvom nákupu prebytkov, ktoré sa potom môžu uskladniť, až kým trhové ceny opäť nenarastú.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Program podpory konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách , kapitola 2, oddiel 1

Pomoc poskytovaná na podporu distribúcie poľnohospodárskych výrobkov deťom v materských, základných a stredných školách s cieľom zvýšiť ich konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka a zlepšiť ich stravovacie návyky.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Pomoc v sektore ovocia a zeleniny kapitola 2, oddiel 3

Pestovatelia sú motivovaní stať sa členmi organizácie výrobcov. Tieto organizácie získavajú podporu na realizáciu operačných programov na základe národnej stratégie. Pomoc sa udeľuje aj na zmiernenie výkyvov príjmov v dôsledku kríz. Podpora sa poskytuje na opatrenia na predchádzanie krízam a krízové riadenie v rámci operačných programov, t. j.: na stiahnutie výrobku z trhu, zelený zber/neuskutočnenie zberu, propagačné a komunikačné nástroje, odbornú prípravu, poistenie úrody, pomoc pri zabezpečení bankových úverov a financovanie administratívnych nákladov na vytvorenie podielových fondov (stabilizačných fondov vo vlastníctve poľnohospodárov).

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Podpora vo vinárskom sektore kapitola 2, oddiel 4

Rozličné druhy pomoci poskytovanej na zabezpečenie trhovej rovnováhy a zvýšenie konkurencieschopnosti európskych vín: pomoc na propagáciu vín na trhoch tretích krajín a informácií o zodpovednej spotrebe vína a systéme EÚ CHOP/CHZO; spolufinancovanie nákladov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov, na investície do vinárskych závodov a marketingových štruktúr, ako aj na inovácie; podpora zeleného zberu, vzájomných fondov, poistenia úrody a destilácie vedľajších produktov.

III. Režimy a opatrenia stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013. Pomoc v sektore včelárstva, kapitola 2, oddiel 5

Podpora poskytovaná na podporu tohto sektora prostredníctvom včelárskych programov na zlepšenie výroby a predaja medu.

IX.1 Vyplatené a späť získané čiastky Európsky poľnohospodársky a záručný fond (EPZF)

IX. 2 Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, hlava I, kapitola 3, Čl. 25, Krížové plnenie -75%

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 14

Prenos znalostí a informačné akcie. Toto opatrenie sa týka odbornej prípravy a ďalších druhov činností, akými sú semináre, školenia, predvádzacie činnosti, informačné akcie, krátkodobé výmeny pracovníkov poľnohospodárskych a lesníckych podnikov a návštevy poľnohospodárskych a lesníckych podnikov s cieľom zvýšiť ľudský potenciál osôb pracujúcich v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, pôdohospodárov a MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 15

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky. Cieľom tohto opatrenia je prostredníctvom využívania poradenských služieb, ako aj zriaďovania poradenských služieb, služieb pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky zlepšiť udržateľné riadenie a ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych a lesných podnikov a MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. Takisto sa ním podporuje odborná príprava poradcov

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 17

Investície do hmotného majetku. Týmto opatrením by sa malo pomôcť zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť poľnohospodárskych podnikov a vidieckych podnikov, zlepšiť efektívnosť sektora uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh a ich spracovania, poskytnúť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podporiť nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 19

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Toto opatrenie podporuje zriaďovanie a rozvoj nových životaschopných hospodárskych činností, ako napr. nových poľnohospodárskych podnikov riadených mladými poľnohospodármi, či nových podnikov vo vidieckych oblastiach, alebo rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa poskytuje aj novým alebo existujúcim podnikom, a to na investície a rozvoj nepoľnohospodárskych činností, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj a konkurencieschopnosť vidieckych oblastí, ako aj všetkým poľnohospodárom, ktorí diverzifikujú svoju poľnohospodársku činnosť. Týmto opatrením sa poskytujú platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 20

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.V rámci tohto opatrenia sa podporujú intervencie na stimuláciu rastu a presadzovanie environmentálnej a sociálno-ekonomickej udržateľnosti vidieckych oblastí, najmä prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry (vrátane širokopásmového pripojenia, energie z obnoviteľných zdrojov a sociálnej infraštruktúry) a miestnych základných služieb, ako aj prostredníctvom obnovy dedín a činností zameraných na obnovu a skvalitnenie kultúrneho a prírodného dedičstva. V rámci tohto opatrenia sa podporuje aj premiestnenie činností a konverzia zariadení s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 21

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. Cieľom tohto opatrenia je podporovať investície do rozvoja zalesnených oblastí, do ochrany lesov, do inovácie lesného hospodárstva, do lesníckych technológií a lesných produktov s cieľom prispieť k rastovému potenciálu vidieckych oblastí.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 28

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie. V rámci tohto opatrenia sa pôdohospodári podporujú v tom, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy, ktoré prispievajú k ochrane životného prostredia, krajiny a prírodných zdrojov a k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa tejto zmene. Môže ísť nielen o environmentálne prospešné zlepšenia poľnohospodárskej praxe, ale aj o zachovanie súčasných prospešných postupov.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 29

Ekologické poľnohospodárstvo. Toto opatrenie je zamerané na podporu prechodu na postupy ekologického poľnohospodárstva a/alebo ich ďalšieho dodržiavania s cieľom povzbudiť poľnohospodárov k tomu, aby takéto postupy používali, a tým odpovedať na dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 30

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode. V rámci tohto opatrenia sa poskytuje povinná kompenzačná podpora prijímateľom, ktorí v príslušných oblastiach čelia osobitným znevýhodneniam z dôvodu špecifických povinných požiadaviek, ktoré vyplývajú z vykonávania smerníc o vtáctve a biotopoch a rámcovej smernice o vode, v porovnaní so situáciou poľnohospodárov a lesníkov v iných oblastiach, v ktorých takéto nevýhody neexistujú.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 31

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. Toto opatrenie poskytuje pomoc príjemcom, ktorí trpia určitými obmedzeniami vzhľadom na svoju polohu v horských oblastiach alebo v iných oblastiach s významnými prírodnými obmedzeniami alebo konkrétne obmedzenia.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 33

Dobré životné podmienky zvierat. V rámci tohto opatrenia sa poskytujú platby poľnohospodárom, ktorí sa dobrovoľne zaviažu vykonávať operácie pozostávajúce z jedného alebo viacerých záväzkov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

IV/A. Opatrenia stanovené v hlave III kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, článok 34

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov. Toto opatrenie je reakciou na potrebu presadzovať udržateľné riadenie a zlepšovanie lesov a zalesnených oblastí vrátane zachovania a zlepšenia biodiverzity, vodných a pôdnych zdrojov a boja proti zmene klímy, ako aj na potrebu chrániť lesné genetické zdroje vrátane takých činností, ako je rozvoj rôznych odrôd lesných druhov s cieľom adaptácie na konkrétne miestne podmienky.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 35

Spolupráca - V rámci tohto opatrenia sa podporujú formy spolupráce, ktorá zahŕňa najmenej dva subjekty a ktorá je zameraná (okrem iného) na rozvoj: pilotných projektov; nových výrobkov, postupov, procesov a technológií v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva; služieb v oblasti cestovného ruchu; krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov; spoločných projektov/postupov týkajúcich sa životného prostredia/zmeny klímy; projektov na udržateľnú produkciu biomasy; stratégií miestneho rozvoja, na ktoré sa nevzťahuje iniciatíva LEADER; plánov obhospodarovania lesov a na diverzifikáciu činností smerom k činnostiam „sociálneho poľnohospodárstva“.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 36

Riadenie rizík - Toto opatrenie predstavuje nový súbor nástrojov na riadenie rizík a využíva možnosti, ktoré v súčasnosti existujú na podporu poistenia a vzájomných fondov prostredníctvom vnútroštátnych prostriedkov na priame platby členských štátov na pomoc poľnohospodárom vystaveným rastúcim ekonomickým a environmentálnym rizikám. Týmto opatrením sa takisto zavádza nástroj stabilizácie príjmov na kompenzáciu pre poľnohospodárov za prudký pokles ich príjmov.

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 35

Podpora miestneho rozvoja v rámci iniciatívy LEADER (miestny rozvoj vedený komunitou.Cieľom tohto opatrenia je udržať iniciatívu LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na subregionálnej („miestnej“) úrovni, čím sa priamo prispeje k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, ktorý je jedným z celkových cieľov politiky rozvoja vidieka. Podpora miestneho rozvoja vedeného komunitou [iniciatíva LEADER v rámci EPFRV] sa vzťahuje na:

IV.A Opatrenia uvedené v kapitole I hlave III Nariadenia EK č. 1305/2013 článok 51-54

Technická pomoc. V rámci tohto opatrenia sa členským štátom dáva možnosť poskytnúť technickú pomoc na podporu činností, ktorými sa podporujú administratívne kapacity spojené s riadením európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto činnosti môžu zahŕňať prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a komunikáciu, vytváranie sietí, riešenie sťažností, ako aj kontrolu a audit programov rozvoja vidieka.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev