31.01.2024

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 63/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / 63/PRV/2022  výzvu č. 63/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.
Výzva aktualizovaná 31.01.2024 – Aktualizáciu č. 1

nový dátum platnosti: zmena termínu uzavretia výzvy na 30.04.2024
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.12.2022 do 30.04.2024 (zmena termínu)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ