Organizačný poriadok PPA

26-02-2018

Organizačná schéma

Platná od 26.02.2018

26-02-2018

Organizačný poriadok - všeobecná časť

26-02-2018

Organizačný poriadok - osobitná časť

Úplné znenie s účinnosťou 26.02.2018