16.02.2024

Oznámenie harmonogramu pre kampaň priamych platieb 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr harmonogram pre kampaň 2024.

Podávanie žiadostí:
Termín podávania žiadostí VDJ                                                                                15. 2 – 28.2.2024
Termín podávania žiadostí                                                                                        15.4. – 15.5. 2024
Termín podávania žiadostí so sankciou za neskoršie podanie                    16.5. – 31.5. 2024
Termín na podávanie prílohy – evidencia pozemkov                                      15.4. – 15.5. 2024
 
Vyplácanie:
Termín výplaty VDJ                                                                                                                       1.8. 2024
Vyplácanie zálohových platieb                                                                                            28.10. 2024
Vydávanie rozhodnutí                                                                                                             29.11. 2024
Začiatok vyplácania na základe vydaných rozhodnutí                                                  2.12.2024
 
Pre dodržanie týchto termínov je nevyhnutné aby sa prijímatelia včas pripravili na elektronické podávanie žiadostí za aktuálny rok a aby si predkladanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Všetky právnické osoby musia žiadosti predkladať iba elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, pričom formuláre musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.  V prípade fyzických osôb a samostatne hospodáriacich roľníkov platí, že pri podaní žiadosti VDJ v termíne od 15.2. do 28.2.2024 môžu, okrem elektronického spôsobu podávania žiadosti, využiť aj podanie v listinnej podobe. Ostatné žiadosti už aj táto skupina prijímateľov musí podávať elektronicky. O všetkých termínoch bude PPA prijímateľov vopred proaktívne informovať.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ