Priame podpory

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR.

Priame podpory sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje PPA na internetovej stránke.
Zoznam aktuálnych priamych podpôr:
 
1.   zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).
 
a)       Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS),
b)       Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti,
c)        Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov,
d)       Podpora formou celofarmovej eko-schémy,
e)       Podpora na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu (podpora pastevného chovu),
f)          Platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín (podpora na bielkovinovú plodinu),
g)       Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka (podpora na mlieko),
h)       Platba na ovce a kozy (podpora na ovce a kozy),
i)          Platba na pestovanie chmeľu (podpora na chmeľ),
j)          Platba na pestovanie cukrovej repy (podpora na cukrovú repu),
k)       Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia (podpora na ovocie),
l)          Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny (podpora na zeleninu).
 
2.   zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 
Podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
 
a)       pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami,
b)       v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom tavnom poraste,
c)        v rámci sústavy Natura na lesnom pozemku,
d)       na chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat,
e)       na dobré životné podmienky zvierat,
f)          na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov,
g)       na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo vinohradoch,
h)       na ochranu a zachovanie biodiverzity,
i)          na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy,
j)          na ekologické poľnohospodárstvo,
k)       na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov,
l)          na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému,
m)   na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku,
n)     na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy.
 
3.   zo zdrojov štátneho rozpočtu SR (ŠR)
 
a.        Doplnková vnútroštátna podpora na plochu na užívanú výmeru
b.       Doplnková vnútroštátna podpora na chmeľ
c.         Doplnková vnútroštátna podpora na dobytčie jednotky
 
Podmienky poskytovania priamych podpôr:
 

Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti podľa § 1 písmena a) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. , sa poskytuje na plochu pôdy poľnohospodársky využívanej jedným žiadateľom vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku jednej kultúry (orná pôda, trvalé kultúry, záhradky, trvalý trávny porast) o výmere najmenej 0,3 hektára, je žiadateľovi k dispozícii k 31. máju príslušného roka, má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene ohraničený. Žiadateľ o túto platbu musí spĺňať podmienky aktívneho poľnohospodára podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 435/2022 Z. z., dodržiavať požiadavky hospodárenia a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy  podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 435/2022 Z. z. ako aj podmienky podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 435/2022.
 

Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti podľa § 1 písmena b) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z., sa poskytne poľnohospodárovi na oprávnenú plochu, ktorý je oprávnený na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti. Komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti sa poskytne na najviac 150 ha na prijímateľa, ktoré sú odstupňované takto:
a) prvý interval do 100,99 ha,
b) druhý interval od 101 ha do 150 ha.

Komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov podľa § 1 písmena c) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z., sa poskytne na oprávnenú plochu poľnohospodárovi, ktorý je oprávnený na priamu platbu v rámci základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti, spĺňa podmienky podľa odsekov 2 až 5 nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. a ktorý prvýkrát založí poľnohospodársky podnik ako vedúci predstaviteľ podniku alebo ktorý už taký podnik založil počas dvoch rokov predchádzajúcich prvému podaniu žiadosti o základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti. Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára sa poskytne najviac na obdobie piatich rokov, počnúc prvým rokom, v ktorom je predložená žiadosť o komplementárnu podporu príjmu pre mladého poľnohospodára; ak obdobie piatich rokov presahuje rok 2027, poskytne sa najviac do roku 2027. Komplementárna podpora príjmu pre mladého poľnohospodára sa poskytne najviac na 100 ha.

Podpora formou celofarmovej eko-schémy podľa § 1 písmena d) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý je oprávnený na základnú podporu príjmu v záujme udržateľnosti a ktorý dodržiava podmienky podľa § 10, 11 alebo § 12 nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. z 30. novembra 2022. Podpora sa poskytne na oprávnenú plochu okrem plochy podľa § 4 ods. 1 písm. c) prvého bodu tohoto nariadenia.
Podpora pastevného chovu podľa § 1 písmena e) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v období od 1. mája do 31. októbra roku podania žiadosti zabezpečí pasenie v trvaní najmenej
a) 120 dní pre chov oviec a kôz samičieho pohlavia od 12 mesiacov veku,
b) 120 dní pre chov dojníc alebo
c) 150 dní pre chov jalovíc (samica hovädzieho dobytka od 12 mesiacov veku, ktorá sa neotelila).

Podpora na bielkovinovú plodinu podľa § 1 písmena f) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje poľnohospodársku plochu vo výmere najmenej 1 ha a táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku. Prijímateľ musí na ploche pestovať niektorý z vybraných druhov bielkovinových plodín a musí dodržať najmenší počet kusov vysiatych alebo vysadených druhov bielkovinových plodín na hektár podľa prílohy č. 6. Nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z.
Podpora na mlieko podľa § 1 písmena g) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti
a) chová dojnice,
b) má elektronický prístup do registra a
c) vedie v registri určenú evidenciu.
Podporu na mlieko možno poskytnúť prijímateľovi na zviera,
a) ktoré spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie zvierat,
b) ktorého držiteľom je prijímateľ najmenej v období od 1. júna do 31. júla.
Podpora na ovce a kozy podľa § 1 písmena h) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti
a) chová oprávnené zviera,
b) má elektronický prístup do registra a
c) vedie v registri určenú evidenciu.
Na podporu na ovce a kozy je oprávneným zvieraťom
a) bahnica, ktorou je samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahní alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
b) baran, ktorým je samec druhu oviec, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
c) jarka, ktorou je samica druhu oviec, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov a ktorá nie je bahnicou
d) cap, ktorým je samec druhu kôz, ktorý dosiahne vek 6 mesiacov,
e) koza, ktorou je samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotí alebo dosiahne vek 12 mesiacov,
f) kozička, ktorou je samica druhu kôz, ktorá dosiahne vek 6 mesiacov a ktorá nie je kozou

 

Podpora na chmeľ podľa § 1 písmena i) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu najmenej s výmerou 1 ha, táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku. Prijímateľ musí na ploche pestovať chmeľ, ktorá musí byť vedená v registri chmeľníc. Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu chmeľu dodá spracovateľskému podniku alebo ho sám spracuje.

Podpora na cukrovú repu podľa § 1 písmena j) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu najmenej s výmerou 1 ha, táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku. Prijímateľ musí na ploche podľa odseku 1 pestovať cukrovú repu. Prijímateľ spolu so žiadosťou preukáže, že dodá cukrovú repu cukrovarníckemu podniku na základe dohody.

Podpora na ovocie podľa § 1 písmena k) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu, ktorá je vedená v registri ovocných sadov, najmenej s výmerou 1 ha a táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku. Prijímateľ na ploche v roku podania žiadosti pestuje niektorý z vybraných druhov ovocia a musí dodržať najmenší počet jedincov na hektár podľa prílohy č. 7 Nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z.. Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov ovocia priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá ovocie na spracovanie prvému spracovateľovi; splnenie podmienky sa nepreukazuje, ak ide o mladý ovocný sad v prvom až treťom roku od jeho výsadby okrem jahôd.

Podpora na zeleninu podľa § 1 písmena l) nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z. sa poskytne prijímateľovi, ktorý v roku podania žiadosti obhospodaruje oprávnenú plochu, najmenej s výmerou 1 ha a táto môže predstavovať viaceré súvislé plochy s výmerou najmenej 0,3 ha v diele pôdneho bloku. Prijímateľ na ploche podľa v roku podania žiadosti pestuje niektorý z vybraných druhov zeleniny a musí dodržať najmenší počet kusov vysiatych alebo vysadených druhov zeleniny na hektár podľa prílohy č. 8 nariadenia vlády SR č. 436/2022 Z. z.. Prijímateľ musí do 30. septembra roku podania žiadosti preukázať, že svoju produkciu vybraných druhov zeleniny priamo dodá z vlastnej produkcie ako prvotný produkt alebo vlastný spracovaný produkt konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľovi, veľkoskladu, prevádzkarni alebo dodá zeleninu na spracovanie prvému spracovateľovi.

Podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami  podľa § 1 písmena a) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z. sa poskytne na poľnohospodársku plochu, ktorá sa nachádza v oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami.
Oblasťou s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami je:
a)       horská oblasť,
b)       oblasť čeliaca významným prírodným obmedzeniam,
c)        oblasť postihnutá špecifickými obmedzeniami,

Zoznam oblastí s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami členení podľa katastrálnych území zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.

Podpora v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste  podľa § 1 písmena b) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z.  sa poskytuje na plochu na území európskeho významu nachádzajúcom sa vo štvrtom stupni ochrany alebo v piatom stupni ochrany s výmerou najmenej 1 ha. Zoznam území európskeho významu zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.

Podpora v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku  podľa § 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z.  sa poskytuje na lesný pozemok s lesným porastom vedený v evidencii lesných pozemkov a v Informačnom systéme lesného hospodárstva, ktorý sa v roku podania žiadosti nachádza v piatom stupni ochrany na výmeru najmenej 1 ha
a) na území európskeho významu alebo
b) mimo území európskeho významu.
Zoznam území európskeho významu a zoznam území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.

Podpora na chov a udržanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat podľa § 1 písm. d) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z. sa poskytuje na hospodárske zvieratá zapísané do plemennej knihy vedenej príslušnou chovateľskou organizáciou v Slovenskej republike týchto druhov a plemien:
hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok a maďarský stepný dobytok,
ovce – valaška pôvodná, zošľachtená valaška, cigája a askánske merino,
kozy – biela krátkosrstá koza a hnedá krátkosrstá koza,
kone – slovenský teplokrvník, hucul, furioso, nonius, slovenský športový pony, lipican, shagya-arab a norik muránskeho typu,
ošípané – mangalica,
Podpora na dobré životné podmienky zvierat podľa § 1 písmena e) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z. zahŕňa tieto operácie:
a) zlepšenie podmienok ustajnenia dojníc,
b) zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz,
c) vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat od oviec a kôz,
d) používanie natívneho mlieka vo výžive teliat,
e) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny,
f) zlepšenie životných podmienok prasničiek, prasníc a prasiatok po narodení,
g) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
h) zvýšenie plochy vo výkrme ošípaných.
a) Zlepšenie podmienok ustajnenia dojníc

Dojnicou na účel operácie podľa § 12 písm. a) je samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila, s výnimkou zvierat s čistým podielom plemena mäsového typu podľa osobitného predpisu. Podpora na operáciu sa poskytuje, ak stav dojníc k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje po prepočte najmenej desať dobytčích jednotiek.

b) Zlepšenie podmienok ustajnenia oviec a kôz

Ovcou alebo kozou na účel operácie podľa § 12 písm. b) je samica od 24 mesiacov veku. Podpora na operáciu podľa sa poskytuje, ak stav oviec a kôz k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej dve dobytčie jednotky.
 
c) Vzdanie sa skorého odstavu jahniat a kozliat od oviec a kôz

Ovcou alebo kozou na účel operácie podľa § 12 písm. c) je samica od 12 mesiacov veku. Podpora na operáciu sa poskytuje, ak stav oviec a kôz k 1. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej dve dobytčie jednotky.

d) Používanie natívneho mlieka vo výžive teliat

Teľaťom na účel operácie podľa § 12 písm. d) je hovädzí dobytok do veku 48 dní, ktorého matka je v centrálnom registri označená ako dojnica a ktoré sa narodilo v chove, ktorého držiteľom je prijímateľ. Podpora na operáciu sa poskytuje najviac na počet teliat, ktorý nepresahuje počet dojníc v chove podľa odseku 3 § 17 k 1. máju roku podania žiadosti. Podpora sa poskytuje najmenej na dve dobytčie jednotky.

e) Zlepšenie životných podmienok v chove hydiny

Podpora na operáciu podľa § 12 písm. e) sa poskytuje, ak počet kurčiat podľa dosahuje najmenej 35 dobytčích jednotiek.

f) Zlepšenie životných podmienok prasničiek, prasníc a prasiatok po narodení

Na účel operácie podľa § 12 písm. f) je prasnicou samica ošípanej po prvom oprasení a prasničkou samica ošípanej po dosiahnutí pohlavnej dospelosti po pripustení pred prvým oprasením s hmotnosťou nad 50 kg. Podpora na operáciu podľa sa poskytuje, ak stav prasníc a pripustených prasničiek k 31. máju roku podania žiadosti dosahuje najmenej päť dobytčích jednotiek.

g) Zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných

Podpora na operáciu podľa § 12 písm. g) sa poskytuje, ak stav odchovaných výkrmových ošípaných dosahuje najmenej desať dobytčích jednotiek.

h) Zvýšenie plochy vo výkrme ošípaných

Podpora na operáciu podľa § 12 písm. h) sa poskytuje, ak stav odchovaných výkrmových ošípaných dosahuje najmenej desať dobytčích jednotiek.

Podpora na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov podľa § 1 písm. f) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy, ktorá sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti ak jej výmera je najmenej 1 ha.
Podpora na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach podľa § 1 písm. g) nariadenia vlády SR č. 3/2023 Z. z. zahŕňa tieto operácie:
a) šetrné hospodárenie na ornej pôde,
b) šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd,
c) šetrné hospodárenie v ovocných sadoch,
d) šetrné hospodárenie vo viniciach
a) šetrné hospodárenie na ornej pôde

Podpora na operáciu podľa § 23 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu, ak jej výmera je najmenej 1 ha.

b) šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd

Podpora na operáciu podľa § 23 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu2 s výmerou najmenej 0,3 ha, na ktorej sa pestuje v príslušnom kalendárnom roku zelenina, zemiaky alebo jahody.

c) Šetrné hospodárenie v ovocných sadoch

Podpora na operáciu podľa § 23 písm. c) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu a plochu podľa osobitného predpisu, na ktorej sa pestuje v príslušnom roku druh ovocia podľa prílohy č. 10 k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z. ak jej výmera je najmenej 0,3 ha.

d) Šetrné hospodárenie vo viniciach

Podpora na operáciu podľa § 23 písm. d) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu a plochu podľa osobitného predpisu, ak jej výmera je najmenej 0,3 ha. Podpora na operáciu podľa sa poskytuje na
a)vinicu od štvrtého roku od výsadby viniča,
b)vinicu v prvom roku až treťom roku od výsadby viniča.
Podpora na ochranu a zachovanie biodiverzity
Podpora na opatrenie zahŕňa tieto operácie:
a)ochrana poloprírodných a prírodných biotopov tráv,
b)ochrana biotopu dropa veľkého,
c)ochrana biotopu sysľa pasienkového,
d)obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu.
Ochrana poloprírodných a prírodných biotopov tráv
Podpora na operáciu podľa § 28 písm. a) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu a plochu podľa osobitného predpisu ak jej výmera je najmenej 1 ha a je vedená ako
a)teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,
b)mezofilné trvalé trávne porasty,
c)horské kosné lúky,
d)vlhkomilné porasty nižších plôch,
e)nížinné aluviálne lúky,
f)vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,
g)vysokohorské trávne porasty.

Ochrana biotopu dropa veľkého

Podpora na operáciu podľa § 28 písm. b) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy, ktorá sa nachádza v Chránenom vtáčom území Lehnice alebo v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia, ak jej výmera je najmenej 1 ha.

Ochrana biotopu sysľa pasienkového

Podpora na operáciu podľa § 28 písm. c) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu, ktorá sa nachádza v lokalitách výskytu biotopu sysľa pasienkového uvedených v prílohe č. 13 k nariadeniu vlády č. 3/2023 Z. z., ak jej výmera je najmenej 1 ha.

Obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu

Podpora na operáciu podľa § 28 písm. d) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu trvalého trávneho porastu, ktorá sa nachádza na území európskeho významu v druhom stupni ochrany alebo v treťom stupni ochrany, ak jej výmera je najmenej 1 ha; zoznam území európskeho významu zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku.

Podpora na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy

Podpora na opatrenie podľa § 1 písm. i) sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy a plochu podľa osobitného predpisu, ktorá sa nachádza v lokalite uvedenej v zozname, ktorý zverejňuje ministerstvo pôdohospodárstva vo vestníku, ak jej výmera je najmenej 5 ha.
Podpora na ekologické poľnohospodárstvo
Podpora na opatrenie zahŕňa tieto operácie:
a) ekologické pestovanie plodín na ornej pôde,
b) ekologické pestovanie zeleniny na ornej pôde,
c) ekologické pestovanie liečivých rastlín, koreninových rastlín alebo aromatických rastlín na ornej pôde,
d) ekologické pestovanie jahôd na ornej pôde,
e) ekologické pestovanie zemiakov na ornej pôde,
f) ekologické pestovanie v rodiacich ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
g) ekologické pestovanie v mladých ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
h) ekologické pestovanie v ostatných ovocných sadoch,
i) ekologické pestovanie v zmiešaných krajinotvorných ovocných sadoch,
j) ekologické pestovanie v mladých viniciach,
k) ekologické pestovanie v rodiacich viniciach,
l) ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch so základným prínosom k špecifickým cieľom,
m) ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom.
Podpora na operáciu podľa odseku sa poskytuje v období
a) prechodu na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva,
b) udržania ekologického poľnohospodárstva.
Podpora na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov
Podpora na opatrenie zahŕňa tieto operácie:
a) lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
b) lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu,
c) lesnícko-environmentálne záväzky – ochrana tetrova hlucháňa.

Podpora na operáciu sa poskytuje na lesný pozemok s lesným porastom, ktorý je vedený v evidencii lesných pozemkov a v Informačnom systéme lesného hospodárstva. Ak je na lesnom pozemku viac obhospodarovateľov lesa alebo ak pri zmene hraníc lesného pozemku nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape, podpora na operáciu podľa odseku 1 sa na tento lesný pozemok neposkytne.
Podpora na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému
Podpora zahŕňa tieto operácie:
a) založenie agrolesníckeho systému na ornej pôde a trvalých trávnych porastoch (ďalej len „založenie agrolesníckeho systému“),
b) ochrana a údržba drevín založeného agrolesníckeho systému.

Podpora na operáciu sa poskytuje na poľnohospodársku plochu, ak súvislá výmera založeného agrolesníckeho systému je najmenej 0,5 ha ornej pôdy alebo trvalého trávneho porastu a celková výmera založeného agrolesníckeho systému je najmenej 1 ha.
Podpora na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku
Podpora tieto operácie:
a) založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde (ďalej len „založenie líniových vegetačných prvkov“),
b) ochrana a údržba drevín v rámci založených líniových vegetačných prvkov.

Podpora na operáciu sa poskytuje na poľnohospodársku plochu ornej pôdy, ak výmera založeného líniového vegetačného prvku je najmenej 0,3 ha.
Podpora na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy
Podpora na opatrenie zahŕňa tieto operácie:
a) zalesňovanie ornej pôdy,
b) ochrana a údržba drevín zalesnenej ornej pôdy,
c) prémia za stratu príjmu z poľnohospodárskej činnosti pri zalesňovaní ornej pôdy.

Doplnková vnútroštátna platba na plochu v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi ak bola obhospodarovaná k 30. júnu 2003, dosahuje výmeru najmenej 1 ha (táto podmienka je splnená, ak táto výmera zahŕňa viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej jedným žiadateľom), má viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je hranica prirodzene ohraničená. Doplnková platba na plochu sa môže poskytnúť najviac na určenú výmeru ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov podľa žiadosti o jednotnú platbu na plochu. Podmienkou poskytnutia platby je dodržiavanie dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.).

 

Doplnková vnútroštátna platba na chmeľ v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na chmeľnicu evidovanú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov k 31. decembru 2006, ak dosahuje výmeru najmenej 0,3 hektára. Ak výmera chmeľníc uvedená v žiadosti o platbu presiahne 305,13 hektára, žiadateľovi sa poskytne platba znížená priamo úmerne veľkosti výmery chmeľnice presahujúcej túto rozlohu. Žiadateľ o platbu na chmeľ je povinný hospodáriť v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. z 20. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 76/2015 Z. z.).

 
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky sa v zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 152/2013 z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. poskytne najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy nad 24 mesiacov, ovce a kozy nad 12 mesiacov uvedené v žiadosti najmenej 2 mesiace od podania žiadosti, resp. ktorý chová teľatá do 6 mesiacov, hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov, býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov a takisto aj na individuálne referenčné množstvo mlieka.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ