12.10.2020

Oznámenie o realizácii neprojektových opatrení PRV v prechodnom období (2021-2022)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR požiadalo Pôdohospodársku platobnú agentúru o zverejnenie nasledovného oznámenia:

„Cieľom tohto oznámenia je poskytnúť oprávneným poľnohospodárom, súkromným a verejným obhospodarovateľom lesov predbežné informácie o realizácii neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka v prechodnom období.

Neprojektové opatrenia PRV (vrátane príslušných operácií a podopatrení) budú v prechodnom období pokračovať nasledovným spôsobom:
Jednoročné záväzky:
M12 - Platby v rámci sústavy Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch
M13 - Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami
M14 - Dobré životné podmienky zvierat
Budú realizované v intenciách pravidiel, podmienok a platieb súčasného programu.

Viacročné záväzky:
M10 - Agroenvironmentálno-klimatické platby
M11 – Ekologické poľnohospodárstvo
M15 – Lesnícko- environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
Predpokladáme ich realizáciu novými 2 ročnými záväzkami podľa pravidiel a platieb súčasného programu, avšak niektoré podmienky týchto opatrení môžu byť čiastočne modifikované s ohľadom na skrátené obdobie záväzku.
Z pohľadu finančných prostriedkov predpokladáme dostatok zdrojov na zabezpečenie všetkých oprávnených záväzkov.

Definitívne úpravy Programu rozvoja vidieka ako aj novela nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov, budú vykonané po oficiálnom schválení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady , ktorým sa ustanovujú určité prechodné ustanovenia na podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF).“

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ