18.09.2023

Oznámenie o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje prijímateľom o priame podpory pre rok 2023, že dňa 14.09.2023 zverejnila v aplikácii GSAA 2023 výsledky vykonanej administratívnej krížovej kontroly (ďalej len „KK“).

V rámci KK boli porovnané podané údaje v zozname poľnohospodárskych pozemkov (ZPP), zozname prvkov a plôch pre kondicionalitu a eko-schémy (ZPKE) s jednotlivými hranicami užívania (HU) zakreslenými v GSAA, s údajmi v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) a medzi všetkými predloženými jednotnými žiadosťami na rok 2023 navzájom.

Výsledky KK sú dostupné v aplikácii GSAA po prihlásení do konta prijímateľa v pravom hornom rohu v paneli nástrojov v záložke „Výsledky kontroly“. Výsledky sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

Podľa čl. 7 ods. 2 VNK 2022/1173 môže prijímateľ po oznámení výsledkov administratívnych kontrol zmeniť alebo zrušiť žiadosť o pomoc vo vzťahu k časti, na ktorú sa vzťahuje zistené nedodržanie podmienok oprávnenosti. Termín na zmenu alebo späťvzatie žiadosti ustanovuje § 4 NV SR č. 120/2023 na 30. september roku predloženia žiadosti.
Zmeny týkajúce sa HU ako aj zmeny v ZPP a ZPKE vykonajte priamo v GSAA do 30. septembra 2023 vrátane. Vykonané zmeny v GSAA nezabudnite potvrdiť v časti „Deklarácie“ tlačidlom „Podať deklarácie“.

Vykonané zmeny v GSSA je potrebné následne potvrdiť aj prostredníctvom Žiadosti o úpravu. Návod na vypĺňanie formulára nájdete v Príručke pre prijímateľa priamych podpôr na rok 2023.
Právnické osoby sú povinné túto žiadosť o úpravu podpísanú KEPom podať elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu slovensko.sk (t. j. Ústredného portálu verejnej správy) (https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka). Fyzické osoby a SHR sú oprávnené túto žiadosť o úpravu zaslať aj písomne príslušnému regionálnemu pracovisku v mieste administrovania jeho žiadosti. Dátum predloženia a podpísania tejto žiadosti bude zároveň rozhodujúcim dátumom, ku ktorému PPA zmeny posúdi a zohľadní v žiadosti v IACS.

Upozorňujeme, že v zmysle platnej legislatívy nie je prijímateľ oprávnený meniť alebo späťvziať svoju žiadosť po 30. septembri. Je preto dôležité dbať na včasné podanie zmien v GSAA ako aj predmetnej žiadosti o úpravu príslušným spôsobom.
Upozornenie: Zobrazené výsledky kontroly aj po úprave HU/ZPP/ZPKE zostávajú v GSAA v nezmenenej podobe a nie sú aktualizované.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ