11.04.2013

Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory, ktorých časť poľnohospodárskej pôdy podniku v dôsledku nepriaznivého počasia je dlhodobo podmáčaná a zalievaná na základe dlhotrvajúcich dažďov, resp. náhleho topenia sa snehu, nasledovnú informáciu.

Ak po podaní jednotnej žiadosti na plochu v roku 2013 bude naďalej pretrvávať nepriaznivé počasie, ktoré nedovolí žiadateľom z dôvodu vyššej moci dodržať podmienky pre poskytnutie  priamych podpôr, je potrebné túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnému regionálnemu pracovisku platobnej agentúry prostredníctvom formulára Oznámenie o prípadoch vyššej moci a výnimočných okolností (ďalej len „oznámenie“), ktorý nájdete zverejnený na našom webovom portáli v oznámení platobnej agentúry o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013.

Žiadateľ v oznámení uvedie konkrétnu legislatívnu podmienku, ktorú nevie dodržať na deklarovanom kultúrnom diele a doloží k nej relevantné dôkazy, napr. fotodokumentáciu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev