27.07.2023

Oznámenie pre prijímateľov, ktorí nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023 - DÔLEŽITÉ !!!

Oznamujeme prijímateľom, ktorí zatiaľ nepredložili evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov k Jednotnej žiadosti na rok 2023, že v zmysle § 30 ods. 1, NV č. 120/2023 Z. z. v platnom znení „Žiadateľ predkladá v roku predloženia žiadosti 2023 elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 druhého bodu do 31. júla 2023“.

Evidencia sa predkladá elektronicky formou xls alebo xlsx súboru, buď na email pracovníka príslušného regionálneho pracoviska, alebo ako príloha podania cez všeobecnú agendu na slovensko.sk:
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=V%c5%a1eobecn%c3%a1+agenda&InstitutionName=P%c3%b4dohospod%c3%a1rska+platobn%c3%a1+agent%c3%bara
Excel súbor je potrebné označiť „Evidencia pozemkov_ID PPA_názov subjektu_2023“.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že žiadosť v zmysle § 3 ods. 9 NV SR č. 120/2023 Z.z. sa považuje za úplnú, ak obsahuje prílohy, ktoré majú byť predložené spolu so žiadosťou podľa odseku 4. (t. j. prílohy, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1).

V prípade nepredloženia evidencie v stanovenom termíne, platobná agentúra zastaví konanie na takejto žiadosti v zmysle Zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení.
V prípade pochybností o úplnosti evidencie pozemkov, napr. ak prijímateľ nevyplní niektoré stĺpce v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 172/2018 Z. z, platobná agentúra vyzve prijímateľa na odstránenie pochybností v zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z.
a ak ich prijímateľ neodstráni v stanovenej lehote, konanie zastaví.
Povinnosť predkladať elektronickú evidenciu sa v zmysle § 29 ods. 2 NV SR č. 120/2023 Z. z primerane vzťahuje aj na vlastníkov.
V prílohe uvádzame Informatívne usmernenie k prílohe č. 1 Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., ktoré bolo zverejnené na stránke MPRV SR dňa 23.6.2023

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ