16.06.2023

Pokyny pre žiadateľov v súvislosti s výdatnými zrážkami na území SR v 22. a 23. týždni roka 2023.

V prípade, že uvedená zrážková činnosť ovplyvnila prijímateľom možnosť vykonať prvú agrotechnickú operáciu - kosenie na TTP v zmysle § 18 NV SR č. 436/202Z Z. z. v predpísanom termíne podľa nadmorskej výšky, odporúčame žiadateľom vykonať nasledujúce kroky:
  1. Ak prijímateľ vykonal kosbu v riadnom termíne aspoň na jednej z nahlásených plôch, je potrebné v GSAA vykonať na príslušných plochách TTP zmenu z kosenia na odložené kosenie a túto zmenu oznámiť na príslušné regionálne pracovisko na predpísanom tlačive „Žiadosť o úpravu“
  2. Ak podmienku z bodu 1. (pokosiť aspoň jednu plochu v riadnom termíne) nedokáže dodržať, alebo nedokáže dodržať legislatívnu požiadavku, začať odložené kosenie najskôr 30 dní od prvého riadneho termínu kosenia, v zmysle § 18 ods. 3 NV SR č. 436/2022 Z. z., je potrebné aby nahlásil na príslušné regionálne pracovisko PPA vyššiu moc a to prostredníctvom predpísaného tlačiva vyššej moci, kde uvedie konkrétne plochy, na ktorých nedokáže uvedenú požiadavku plniť. Taktiež je potrebné v GSAA vykonať na príslušných plochách TTP zmenu z kosenia na odložené kosenie a túto zmenu oznámiť na príslušné regionálne pracovisko na predpísanom tlačive „Žiadosť o úpravu“.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ