09.11.2023

Všetci prijímatelia priamych podpôr v II. pilieri budú zaradení do záväzkov

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom, ktorí si v rámci predložených žiadostí na rok 2023 požiadali o niektoré z nasledujúcich neprojektových opatrení SPP SR na roky 2023-2027:
  • platba na šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo vinohradoch
  • platba na precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov
  • platba na ochranu a zachovanie biodiverzity
  • platba na zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy
  • platba na dobré životné podmienky zvierat
  • platba na ekologické poľnohospodárstvo
  • lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov
  • platba na založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému
  • platba na založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku
  • platba na zalesňovanie ornej pôdy a na ochranu a údržbu drevín v rámci zalesnenej pôdy 
(tzv. „záväzky“), že na základe preverenia podaných nárokov a disponibilných prostriedkov v II. pilieri Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, nebudú uplatňované výberové kritériá na zaradenie do predmetných záväzkov, t. j. všetci oprávnení prijímatelia budú zaradení do záväzkov, o ktoré požiadali. Oznámenia bude PPA zasielať prijímateľom postupne, pričom prvé oznámenia už boli prijímateľom doručené v týchto dňoch.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ