Pre priame podpory

26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 108/2010
z 8. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2010, s. 4 – 6)
(Účinnosť: 16.02.2010)

26-05-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 146/2010
z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory
pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 47, 24.2. 2010, s. 1-3)
(Účinnosť: od 2.3.2010, uplatňuje sa na žiadosti o podporu týkajúce sa hospodárskych rokov alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára 2010.)

22-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1250/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 338, 19.12.2009, s. 1 – 4)
(účinnosť: 1.1.2009 a 22.12.2009)

15-01-2010
Nariadenie Rady (ES) č. 1128/2009
z 20. novembra 2009 , ktorým sa zrušujú určité obsolentné právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky
(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 1 – 2)
(účinnosť: 28.11.2009)

12-01-2010
Nariadenie komisie (ES) č. 1122/2009
z 30. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva
(Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65 – 112)
(účinnosť: 9.12.2009 a 1.1.2010)