07.09.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uznaným organizáciám výrobcov (OV) alebo nadnárodnej organizácii výrobcov (NOV) v sektore ovocia a zeleniny

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uznaným organizáciám výrobcov (OV) alebo nadnárodnej organizácii výrobcov (NOV) v sektore ovocia a zeleniny s operačným programom uvedeným v článku 33 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1308/2013, ktorý platobná agentúra schválila na obdobie presahujúce 31. december 2022 , že v zmysle čl. 5 ods. 6 nariadenia EP a R (EÚ) 2021/2117 je stanovený termín pre OV/NOV: 15. september 2022 na predloženie žiadosti (príloha č.1) o zmenu OP alebo jeho nahradenie novým tak, aby spĺňal požiadavky nariadenia EP a R (EÚ) 2021/2115, alebo bude pokračovať vo svojom operačnom programe až do jeho ukončenia za podmienok platných podľa nariadenia EP a R (EÚ) č. 1308/2013.   
 Účinnosť R č. 107/2022 od 6.9.2022. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ