Poistenie úrody

11.04.2022

Oznámenie o nevyhlásení výziev na podávanie žiadostí na podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva v rokoch 2022-2023

V dôsledku dočerpávania zostatku prideleného rozpočtu v rámci Vnútroštátneho podporného programu na obdobie 2019 – 2023 na doteraz schválené žiadosti o podporu a v súlade s čl. 5 ods. 7. NEPaR (EÚ) 2021/2117 Pôdohospodárska platobná agentúra nebude v rokoch 2022-2023 vydávať výzvy na podávanie žiadostí v sektore vinohradníctva a vinárstva, konkrétne na opatrenia:
Podpora na investície do vinárskych podnikov, na reštrukturalizáciu vinohradov, na poistenie úrody, na propagáciu v členskom a na propagáciu v treťom štáte.
Na poistenie úrody vinohradov je možné požiadať o dotáciu cez schému č. SA.63100 (2021/XA štátnej pomoci). Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bude vyhlásená v priebehu roku 2022. Pre viac informácii odporúčame sledovať webové sídlo Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Podrobné informácie:
https://www.apa.sk/platby-na-poistne

Rok 2014

10.04.2014

Žiadosť o podporu na poistenie úrody pre rok 2014

10.04.2014

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

10.04.2014

Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

Rok 2015

31.03.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

31.03.2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ