03.03.2014

Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo  SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR,  zverejnila na webovej stránke PPA v časti : PPA / Projektové podpory / OPRH 2007-2013 / Výzvy / 2012/OPRH/01 nové prílohy k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov a schválenú Metodickú príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 10.0.

Dňa 26.02.2014 bola štatutárnym zástupcom Riadiaceho orgánu pre OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 schválená Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 10.0. Žiadateľ je pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok povinný postupovať v zmysle novej príručky.

Vzhľadom na skutočnosť, že zmeny v príručke nepredstavujú zmeny podmienok poskytnutia pomoci a podpory uvedených v §13 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z., je SORO oprávnený výzvu meniť až do jej uzavretia.

 Aktualizácia sa týka:

  • aktualizácia Usmernenia postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v súlade s novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
  • aktualizácia formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok vrátane príloh.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev