Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

01.03.2021

Oznam o zrušení výzvy OPRH-PMaS-A1-2017-01

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 01.03.2021 zrušila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku číslo OPRH-PMaS-A1-2017-01. Sprostredkovateľský orgán pristúpil k zrušeniu výzvy číslo OPRH-PMaS-A1-2017-01 v súlade s ustanovením § 57 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom požiadavka na zrušenie výzvy vyplynula z uzavretia Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 188/2016-630/MPRV SR v znení dodatku č. 1

17.05.2018

Aktualizácia č. 4 výzvy č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

31.01.2018

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

28.09.2017

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

19.09.2017

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výzvy č. OPRH-PMaS-A1-2017-01

08.06.2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

07.03.2017

Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01, Aktivita 1

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev