Žiadosť o platbu

05-06-2014

Zoznamy príloh k žiadosti o platbu jednotlivo podľa opatrení

05-06-2014

Zoznamy príloh k žiadosti o platbu pre opatrenia prístupu LEADER 4.1, 4.2, 4.3

26-05-2014

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.

03-05-2012

Plnomocenstvo k fotodokumentácii

12-03-2012

Zoznam deklarovaných výdavkov – formulár pre načítanie dát do IS