17/PRV/2015

17.12.2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

17.12.2015

Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3

17.12.2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

17.12.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

17.12.2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

17.12.2015

Príloha č. 3.4 - Čestné vyhlásenie žiadateľa prijímateľa o kompletnosti dokumentácie z VO

17.12.2015

Príloha č. 3.3 k Výzve – predb. informácia

17.12.2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

17.12.2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

17.12.2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev