VÝZVA č. 2012/PRV/24

14.12.2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.2 „Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu“

14.12.2012

Príloha č. 3 k príručke

14.12.2012

Príloha č. 4 k ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

14.12.2012

Príloha č. 5 k ŽoNFP

Podvojné účtovníctvo

14.12.2012

Príloha č. 6 k ŽoNFP

Jednoduché účtovníctvo

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF