2011/OPRH/03

17-10-2011
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007–2013

17-10-2011
Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0

17-10-2011
Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

17-10-2011
Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17-10-2011
Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo