Podporné dokumenty

20-10-2016

KRITÉRIÁ PRE VÝBER MAS PRV SR 2014-2020, Podopatrenie: 19.2.

Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

24-03-2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(na obdobie marec roku 2016 až február roku 2017)

18-03-2016

Vzorce na výpočet - podnik v ťažkostiach

28-08-2015

Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach

24-06-2015

Manuál na spracovanie stratégie CLLD