Boj proti korupcii

21.01.2022

Oznamovanie korupčnej činnosti

Vážení používatelia webovej stránky,
Ministerstvo pôdohospodársva a rozvoja vidieka SR a organizácie v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavková organizácia v pôsobnosti ministerstva prijali rezortný protikorupčný program. Jeho znenie je k dispozícii na webovej stránke MPRV SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra postupuje pri administrovaní finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky (SR) a EÚ. Všetky prideľované podpory a dotácie prechádzajú administratívnou kontrolou. Kontrola na mieste pri priamych platbách sa robí podľa vopred stanovených pravidiel výberom vzorky na základe náhodného výberu , rizikovej analýzy, podnetov, sťažností. Pri priamych podporách sa robí kontrola na mieste navyše aj na základe krížovej kontroly a pri investičných operáciách PRV SR sa robí kontrola na mieste pri každej žiadosti o platbu. Všetky poskytnuté podpory môžu podliehať aj kontrole zo strany certifikačného orgánu, útvaru uistenia a auditu Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu SR a iných kontrolných orgánov EÚ a SR. Ani ten najdôslednejší systém nemôže zabezpečiť pri tak veľkom množstve žiadateľov stopercentnú ochranu finančných záujmov poskytovateľov podpôr.

Ak máte akékoľvek podozrenia na netransparentné využívanie poskytnutých finančných prostriedkov, používanie nekalých praktík, prípadne podozrenie z korupcie, na svoje podnety môžete využiť mailovú adresu korupcia@apa.sk

Vašimi podnetmi sa budeme bezodkladne zaoberať v rámci našich kompetencií. V prípade, ak to bude opodstatnené, podáme podnet na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní.


21.01.2022

Protikorupčná politika


V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“) bol na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovaný Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva (ďalej len „rezortný protikorupčný program“). Rezortný protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a na jeho vypracovanie sa využili informácie získané riadením korupčných rizík na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) a organizáciách v jeho pôsobnosti (ďalej len „organizácie“).

Rezortný protikorupčný program je nástrojom na posilňovanie a presadzovanie protikorupčnej kultúry a na zdokonalenie riadenia a rozpoznávania korupčných rizík v podmienkach ministerstva a organizácií. V rezortnom protikorupčnom programe sú uvádzané korupčné riziká vyhodnotené ako riziká so strednou, vysokou a veľmi vysokou významnosťou a konkrétne systémové opatrenia zamerané na prevenciu korupcie a podporu protikorupčného správania. Rezortný protikorupčný program je uvedený na stránke ministerstva a je každoročne aktualizovaný v termíne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s bodom B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 vytvorilo pozíciu rezortného protikorupčného koordinátora. Protikorupčný koordinátor v spolupráci s ostatnými zamestnancami ministerstva a jeho organizácií koordinuje činnosti na predchádzanie korupcii, jej elimináciu a riadenie korupčných rizík.

Pôdohospodárska platobná agentúra spolupracuje s ministerstvom na riadení korupčných rizík. V spolupráci s protikorupčným koordinátorom ministerstva participovala na aktualizácii rezortného protikorupčného programu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ