Prístup k informáciám

Zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií“) je podľa platného organizačného poriadku zodpovedný vecný gestor –  Odbor prierezových činnosti.

Informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií týkajúce sa Pôdohospodárskej platobnej agentúry môžu žiadatelia získať  osobne, telefonicky, písomne a e-mailom (žiadosti, ktoré majú poradenský charakter sa nevybavujú v režime zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií ) na:

  • Ústredí Pôdohospodárskej platobnej agentúry na adrese:
    Pôdohospodárska platobná agentúra
    Hraničná ul. č. 12
    815 26 Bratislava
  • telefónom  čísle +421 918 612 429
  • e-mailovej adrese: info@apa.sk
  • prostredníctvom formulára – „Vzor žiadosti o sprístupnenie informácií"

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo (v prípade, že žiadosť podáva právnická osoba), ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom).

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

Ak  PPA nedisponuje  požadovanou  informáciou a  má vedomosť o tom, kde možno vyžadovanú  informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

Pokiaľ vecný gestor nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie, hoci len sčasti (§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií), vydá o tom písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva PPA ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom (v rámci správneho súdnictva) na základe správnej žaloby podanej do dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Náležitosti správnej žaloby sú bližšie upravené v § 182 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Sadzobník poplatkov PPA

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ