Preukazy PPA

15-03-2019

Vzor služobného preukazu PPA a zoznam neplatných preukazov PPA

V zmysle zákona 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukazujú pri výkone pracovných činností (najmä kontrol) služobným preukazom PPA.