Riadenie rizík

01.01.2023

Riadenie rizík

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej ako „PPA“) si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z akreditačných kritérií definovaných v prílohe I delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 907/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.
Postupy, ciele a zodpovednosti riadenia rizík v podmienkach PPA upravuje interná smernica Riadenie rizík č.29 / 2022, ktorá je pravidelne aktualizovaná a dostupná pre všetkých zamestnancov PPA.

Ciele Riadenia rizík
Medzi hlavné ciele riadenia rizík v PPA patrí zvýšenie úrovne integrity organizácie, zlepšenie riadenia strategických a operatívnych zmien v organizácii, zlepšenie riadiaceho a kontrolného systému, efektívnejšie a pružnejšie postupy pri plánovaní úloh, lepšia identifikácia príležitostí a hrozieb, prevencia krízových situácií, vytvorenie spravodlivejších a etickejších postupov fungovania organizácie, vytvorenie povedomia vo vnútri organizácie, ktoré zabezpečí, aby sa riadenie rizík stalo súčasťou každodenného chodu a kultúry PPA.

Rozdelenie rizík
Riziká sa v PPA delia podľa oblasti rizík na štyri skupiny:
a)          riziká podvodov
b)          riziká korupcie
c)           riziká kybernetickej a informačnej bezpečnosti
d)          ostatné riziká

Prevencia vzniku rizík
Vzhľadom na ťažkosti pri dokazovaní podvodného konania a náprave poškodenia dobrého mena dotknutých subjektov je žiaduce, aby sa zabránilo podvodnému konaniu prostredníctvom preventívnych opatrení.
Základom prevencie v oblasti boja proti podvodom sú účinné právne predpisy, systémy riadenia, nástroje riadenia rizík a kontroly zamerané na ochranu verejných záujmov, ktoré obsahujú prvky posilňujúce riadne finančné hospodárenie.
Trvalé úlohy v oblasti prevencie na strategickej úrovni:
·       pravidelne overovať systémy riadenia a kontroly s cieľom preveriť systém riadenia rizík
·       zabezpečiť implementáciu sofistikovaných analytických softvérových nástrojov
·       aktualizovať manuály a usmernenia týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ v SR, ako aj etický kódex
·       posilňovať a zefektívňovať spoluprácu a výmenu skúseností

Nástroje riadenia rizík

Centrálna evidencia rizík
PPA eviduje existujúce riziká v centrálnej evidencii rizík, kde ma každé riziko pridelené číslo, vlastníka rizika, popis, uskutočnené a plánované nápravné opatrenia, významnosť rizika, zodpovedné organizačné útvary za konkrétne nápravne opatrenia a ďalšie údaje. Organizačné útvary si zvolia kontaktné osoby, ktoré sú zodpovedné za aktualizáciu údajov rizík. Kontaktným osobám je pridelený prístup do centrálnej evidencie rizík po schválení od riaditeľa sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti.

Centrálna evidencia indikátorov rizík
Rizikové indikátory sú signály naznačujúce možný podvod. Môžu poukazovať na to, že prebieha možná podvodná činnosť, a je potrebná okamžitá reakcia zo strany PPA s cieľom overiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Rizikové indikátory identifikujú zamestnanci PPA na základe vlastných skúseností, výsledkov auditov, kontrol, prešetrovaní, preskúmaní a administrovaní žiadostí a podporných dokumentov. Údaje sú následne zaznamenané v centrálnej evidencii rizikových indikátorov spolu s postupom ako následne postupovať po identifikovaní konkrétneho indikátora.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ