Prevencia protispoločenskej činnosti

01.11.2022

PREVENCIA PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra, (ďalej ako „PPA“) si plní svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane oznamovateľov“), a preto dňa 31.08.2022 vydala novú Smernicu o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Účelom vydania novej smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci PPA stretnú pri výkone svojej práce.
Cieľom PPA je predchádzať a odhaľovať protiprávnu, resp. protispoločenskú činnosť, a zároveň motivovať svojich zamestnancov k oznamovaniu akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k odhaľovaniu protispoločenskej činnosti.
Pri oznámení protispoločenskej činnosti možno využiť interný alebo externý kanál:

Interný kanál
teda akékoľvek oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľovi má pomôcť samotnému zamestnávateľovi, aby si chránil svoju dobrú povesť a svoje vlastné zdroje, zároveň vytvára priestor, aby sa vyhol prípadným postihom, v niektorých prípadoch aj trestnej zodpovednosti právnickej osoby. 
Aké povinnosti má zamestnávateľ? 
Zamestnávateľ, ktorý má najmenej 50 zamestnancov a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný vydať vnútorný
predpis, v ktorom určí podrobnosti o:
·        podávaní oznámení,
·        preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
·        zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa,
·        evidovaní oznámení,
·        oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
·        spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení. 
Na koho sa môže oznamovateľ obrátiť?
Zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu
(tzv. zodpovednú osobu), ktorá plní úlohy zamestnávateľa. Pod týmito úlohami sa rozumie:
·        preverovanieoznámení do 90 dní od jeho prijatia 
·       oznámenie výsledku preverenia oznámenia do 10 dní od preverenia
·        oznámenie opatrení prijatých na základe preverenia oznámenia. 
Zákon však naďalej zachováva povinnosť občanov oznámiť alebo prekaziť trestný čin v zmysle osobitných predpisov (§ 340 a 341 trestného zákona).
Oznámenie protispoločenskej činnosti nie je porušením zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to ani ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (toto ale neplatí pri špecifických citlivých informácií napr. utajovaných skutočností, poštového tajomstva, obchodného tajomstva, bankového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo daňového tajomstva, dôverných štatistických údajov, údajov zo zdravotnej dokumentácie, povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb alebo o povinnosť mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb).

Externý kanál
Odlišná je situácia ak niekto podá tzv. kvalifikované oznámenie, čo znamená, že oznamovateľ oznámi závažnú protispoločenskú činnosť, teda vybrané trestné činy (trestné činy korupcie, trestné činy verejných činiteľov,poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnomobstarávaní a verejnej dražbe), ale aj iné trestné činy za ktoré zákonustanovuje trest odňatia slobody so sadzbou prevyšujúcou tri roky, resp.závažnejšie správne delikty (detailne to upravuje § 2 písm. d zákona).

PPA V OBLASTI PREVENCIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI REALIZUJE NASLEDOVNÉ AKTIVITY: 
1.Prioritizácia prevencie protispoločenskej činnosti
PPA si uvedomuje nevyhnutnosť prevencie protispoločenskej činnosti, a preto tejto agende prikladá veľkú dôležitosť.
2.Vnútorný systém vybavovania oznámení
Cieľom PPA je zlepšiť vnútorný systém vybavovania podnetov/ oznámení, ktorý už bol v PPA implementovaný aj v minulosti. Pri revidovaní vnútorného systému vybavovania oznámení a príprave novej smernice, spolupracovala PPA priamo s Úradom na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti. Snahou PPA je, aby vnútorný systém vybavovania oznámení bol efektívny, dobre nastavený, a aby v čo najvyššej možnej miere prispieval k prevencii protispoločenskej činnosti, k efektívnemu riešeniu prípadov, k úspore času a v neposlednom rade k eliminácii finančných strát.
3.   Odbor prevencie protispoločenskej činnosti a vnútornej inšpekcie
Za týmto účelom PPA vytvorila vo svojej organizačnej štruktúre samostatný Odbor prevencie protispoločenskej činnosti a vnútornej inšpekcie, ktorého hlavným poslaním je prevencia protispoločenskej činnosti. Spomínaný odbor zároveň aj prijíma, preveruje a vybavuje oznámenia o protispoločenskej činnosti. Odbor spolupracuje s Odborom riadenia rizík a prevencie korupcie, keďže tieto agendy spolu úzko súvisia. Zároveň spolupracuje aj s inými organizačnými útvarmi PPA, ktoré mu pri vybavovaní týchto oznámení a pri odhaľovaní a riešení podozrení z trestnej činnosti poskytujú súčinnosť. Odbor prevencie protispoločenskej
činnosti a vnútornej inšpekcie má v PPA zabezpečené dostatočné personálne kapacity.
4.   Školenia zamestnancov v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti
PPA dbá o rozšírenie právneho povedomia svojich zamestnancov v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti pravidelným organizovaním povinných interných školení. 

CIELE PPA V OBLASTI PREVENCIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI:
- odradiť potenciálnych páchateľov od nekalých praktík,
- zvýšiť motiváciu zamestnancov oznamovať nekalé praktiky,
- chrániť verejné zdroje, teda peniaze všetkých občanov,
- posilniť dôveru v PPA,
- pozitívne ovplyvniť celé vnútorné prostredie PPA
a nastaviť ho ako transparentné a protikorupčné,

- prispieť k zmene kultúry a k dobrému menu PPA.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ