Žiadosti o priame podpory

Prehľad žiadostí o priame podpory

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a Slovenskej republiky, verejnej kontroly administrácie žiadostí o priame podpory, ako z dôvodu častých otázok širokej verejnosti zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad všetkých žiadostí o priame podpory podľa jednotlivých podporných schém, ktoré žiadatelia predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru v danom roku.

Pre prehľadnejšie spracovanie predložených žiadostí o poskytnutie priamych podpôr v roku 2023 podľa jednotlivých podporných schém uvádzame aj vo formáte xlsx: Ziadosti_2023.xlsx
Pre prehľadnejšie spracovanie nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach v roku 2023 uvádzame aj vo formáte xlsx: Plochy_JZ_2023.xlsx

Posledná aktualizácia - 31.12.2023

Informácie o predložených žiadostiachPrehľad o nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach

Ďalšia časť obsahuje prehľad nahlásených poľnohospodárskych pozemkov, ktoré žiadatelia nahlásili ako užívané poľnohospodárske pozemky v jednotných žiadostiach počínajúc rokom 2004.

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytuje priame podpory žiadateľom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu evidovanú v registri pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov (identifikačný systém pre poľnohospodárske parcely – LPIS) v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“). Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. sa na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov nevzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov sú jednotlivé diely pôdnych blokov nahlásené žiadateľom v jednotnej žiadosti identifikované podľa LPIS názvom štvorca (lokality) a kódom dielu pôdneho bloku.

LPIS vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) a je dostupný na portáli www.gsaa.mpsr.sk.

Od roku 2018 sú informácie o plochách a žiadateľoch o priame podpory prepojené s informáciami o vzťahoch k pozemkom vo verejne dostupných aplikáciách. Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe MPRV SR zo dňa 12.7.2018 Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch zverejnenej na webovom sídle MPRV SR na linku.

V aplikácii ZBGIS (základná báza údajov pre geografický informačný systém) spravovanej ÚGKK SR je pridaná vrstva „register pôdy“ LPIS. Aplikácia GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu) prevádzkovaná MPRV SR umožňuje získať informácie o tom, ktorý subjekt žiada podporu na danú plochu. Pre uľahčenie vyhľadávania odporúčame využiť návod zverejnený na Youtube kanáli MPRV SR na linku.

Upozorňujeme, že Pôdohospodárska platobná agentúra nevedie žiadny register užívateľov poľnohospodárskych pozemkov, preto nedisponuje informáciami o akýchkoľvek užívateľoch poľnohospodárskych pozemkov, eviduje len údaje z podaných žiadostí a tie sú v tomto nástroji zverejnené a sú plne k dispozícii na vyhľadanie. Údaje o tom, ktoré právnické alebo fyzické osoby predložili ako žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o poskytnutie priamych podpôr, a o ktoré podporné schémy požiadali vo svojich žiadostiach, je možné nájsť v prvom vyhľadávacom nástroji (viď vyššie). Následne v druhom vyhľadávacom nástroji už je možné zadať konkrétny subjekt spolu s požadovanými povinnými údajmi o konkrétnom diele pôdneho bloku a zistiť, či a v akom rozsahu daný diel pôdneho bloku nahlásil vo svojej žiadosti, uvedenú informáciu v geopriestorovom formáte je možné vyhľadať aj v aplikácii GSAA.

Vzhľadom k tomu, že platba na príslušnú podpornú schému sa počíta po zohľadnení všetkých relevantných zistení, uplatnení prípadných znížení a sankcií vždy za celú žiadosť (t. j. za všetky poľnohospodárske pozemky), nie je možné určiť výšku platby na konkrétnu plochu. Sadzby priamych podpôr určuje MPRV SR a zverejňuje ich vo svojom vestníku.

Poskytnuté finančné prostriedky pre príjemcov zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra v časti Prijímatelia pomoci.

Posledná aktualizácia - 31.12.2023


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ