Žiadosti o priame podpory

Prehľad žiadostí o priame podpory

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a Slovenskej republiky, verejnej kontroly administrácie žiadostí o priame podpory, ako z dôvodu častých otázok širokej verejnosti zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad všetkých žiadostí o priame podpory podľa jednotlivých podporných schém, ktoré žiadatelia predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru v danom roku.

Informácie o predložených žiadostiachPrehľad o nahlásených pozemkoch v jednotných žiadostiach

Ďalšia časť obsahuje prehľad nahlásených poľnohospodárskych pozemkov, ktoré žiadatelia nahlásili ako užívané poľnohospodárske pozemky v jednotných žiadostiach počínajúc rokom 2004.

Pôdohospodárska platobná agentúra poskytuje priame podpory žiadateľom, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu evidovanú v registri pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov (identifikačný systém pre poľnohospodárske parcely – LPIS) v zmysle § 5 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2017 Z. z.“). Podľa § 40 ods. 3 zákona č. 280/2017 Z. z. sa na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov nevzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov sú jednotlivé diely pôdnych blokov nahlásené žiadateľom v jednotnej žiadosti identifikované podľa LPIS názvom štvorca (lokality) a kódom dielu pôdneho bloku.

LPIS vedie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (ďalej len „NPPC-VÚPOP“) a je dostupný na pôdnom portáli www.podnemapy.sk.

Od roku 2018 sú informácie o plochách a žiadateľoch o priame podpory prepojené s informáciami o vzťahoch k pozemkom vo verejne dostupných aplikáciách. Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe MPRV SR zo dňa 12.7.2018 Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch zverejnenej na webovom sídle MPRV SR na linku.

V aplikácii ZBGIS (základná báza údajov pre geografický informačný systém) spravovanej ÚGKK SR je pridaná vrstva „register pôdy“ LPIS. Aplikácia GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu) prevádzkovaná NPPC-VÚPOP umožňuje získať informácie o tom, ktorý subjekt žiada podporu na danú plochu. Pre uľahčenie vyhľadávania odporúčame využiť návod zverejnený na pôdnom portáli NPPC-VÚPOP na linku.

Upozorňujeme, že Pôdohospodárska platobná agentúra nevedie žiadny register užívateľov poľnohospodárskych pozemkov, preto nedisponuje informáciami o akýchkoľvek užívateľoch poľnohospodárskych pozemkov, eviduje len údaje z podaných žiadostí a tie sú v tomto nástroji zverejnené a sú plne k dispozícii na vyhľadanie. Údaje o tom, ktoré právnické alebo fyzické osoby predložili ako žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o poskytnutie priamych podpôr, a o ktoré podporné schémy požiadali vo svojich žiadostiach, je možné nájsť v prvom vyhľadávacom nástroji (viď vyššie). Následne v druhom vyhľadávacom nástroji už je možné zadať konkrétny subjekt spolu s požadovanými povinnými údajmi o konkrétnom diele pôdneho bloku a zistiť, či a v akom rozsahu daný diel pôdneho bloku nahlásil vo svojej žiadosti, uvedenú informáciu v geopriestorovom formáte je možné vyhľadať aj v aplikácii GSAA.

Vzhľadom k tomu, že platba na príslušnú podpornú schému sa počíta po zohľadnení všetkých relevantných zistení, uplatnení prípadných znížení a sankcií vždy za celú žiadosť (t. j. za všetky poľnohospodárske pozemky), nie je možné určiť výšku platby na konkrétnu plochu. Sadzby priamych podpôr určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zverejňuje ich vo svojom vestníku.

Poskytnuté finančné prostriedky pre príjemcov zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra v časti Prijímatelia pomoci.