Výzvy

11.09.2020


Na základe Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve je v súlade s objemom finančných prostriedkov v rozpočtovej kapitole MPRV SR stanovený rozpis limitov štátnej a minimálnej pomoci na príslušný kalendárny rok.

Finančné prostriedky vyčlenené na podporné opatrenia sú oprávneným žiadateľom vyplatené v zmysle § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov do konca príslušného rozpočtového roka.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ