Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

01.11.2022

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


1.     ČO?
Podľa § 2 písm. d) zákona o ochrane oznamovateľov závažná protispoločenská činnosť je:
trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až § 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až § 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až § 336b Trestného zákona,
2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

2.      AKO?
Oznámenie je možné uskutočniť:
-         Ústne,
-         písomne- poštou alebo
-         elektronicky prostredníctvom e-mailu.
Oznámenie je možné uskutočniť aj anonymne.

3.      KAM?
Pokiaľ máte podozrenie alebo vedomosť o nekalom, nehospodárnom alebo neetickom konaní v PPA spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti, môžete ho oznámiť:

ÚSTNE
v sídle PPA, zodpovednej osobe,
ktorá vyhotoví písomnú zápisnicu

POŠTOU
priamo na adresu
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
815 26 Bratislava
na obálku uveďte: CHRÁNENÉ 
Označenie obálky nápisom CHRÁNENÉ zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov pri registrovaní doručenej pošty v sídle PPA

ELEKTRONICKY
odoslaním e-mailovej správy na adresu
protispolocenska.cinnost@apa.sk
korupcia@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ