03-09-2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 2) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladké papriky, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, kivi

a to vždy minimálne 24 hodín pred uskutočnením plánovaných činností v období
od 3. septembra 2014 do 30. novembra 2014
a
a operácie stiahnutia z trhu pre broskyne a nektárinky v období
od 3. septembra 2014 do 30. septembra 2014.

V prípade, že žiadatelia zrealizovali uvedené činnosti v období od 18. augusta, resp. 11. augusta 2014 v prípade broskýň a nektáriniek 2014 do 3. septembra 2014 je potrebné ich tiež oznámiť na platobnú agentúru z dôvodu kontroly do 4. septembra 2014.

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia - kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) a zelený zber / neuskutočňovanie zberu budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry, prípadne Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v prípade operácií stiahnutia z trhu.

Preto je potrebné zasielať oznámenie o plánovaných opatreniach v elektronickej forme podľa prílohy č. 2 tejto výzvy na všetky uvedené e-mailové adresy:    
klaudia.dulikova@apa.sk
noemi.nagyova@apa.sk
gabriela.bodova@apa.sk
milena.kristofova@apa.sk

V prípade operácií stiahnutia z trhu navyše na e-mailové adresy:
BARICICOVA@svssr.sk
VRANKA@svssr.sk

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky budú zverejnené v Metodickom postupe pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny.

 

Platobná agentúra

zároveň vyzýva

žiadateľov na zaslanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Prílohy č. 3.-5.) najneskôr každý pondelok do 9.00 hod za obdobie od pondelka do stredy predchádzajúceho týždňa a každý štvrtok do 9.00 hod za obdobie od štvrtka do nedele predchádzajúceho týždňa v elektronickej forme  na všetky nasledovné mailové adresy:
klaudia.dulikova@apa.sk
noemi.nagyova@apa.sk
gabriela.bodova@apa.sk
a v prípade opatrení realizovaných v období pred zverejnením tejto výzvy, t.j. od 18. augusta, resp. 11. augusta 2014 do 3. septembra 2014 zaslať oznámenie do štvrtka 4. septembra 2014 do 9.00 hod.

Ďalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

V Bratislave dňa 3. septembra 2014

            MVDr. Stanislav Grobár
                        generálny riaditeľ