29-09-2014

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU NA TRHOCH TRETÍCH KRAJÍN PRE VINÁRSKY ROK 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015  možnosť podávania žiadosti o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín v termíne do 15. októbra 2014.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín pre vinársky rok 2014/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia.

Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

V Bratislave dňa   22. 09. 2014

    MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ