Aktuality

18-02-2008

Oznámenie

PPA uverejnila Operačný program rybné hospodárstvo v časti Sekcia projektových podpôr >Operačný program rybné hospodárstvo
07-02-2008

Program rozvoja vidieka 2007-2013 - vlastný dokument, výzvy na predkladanie žiadostí, príručka, žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tabuľková časť, žiadosť o platbu

30-01-2008

Oznámenie o povinnosti žiadateľov o platbu na pestovanie energetických plodín - samospracovateľov viesť skladovú evidenciu

28-01-2008

Oznámenie

Oznámenie PPA k monitorovacím správam za rok 2007 pre príjemcov pomoci v rámci programov SOP P-RV a PRV.
viac informácií
15-01-2008

Oznámenie o pozastavení vývozných náhrad v sektore ovocia a zeleniny

viac informácií
15-01-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením vlády SR č.369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve a na základe schém štátnej pomoci vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2008 v termíne od 15. januára 2008 do 31. januára 2008.
viac informácií
14-01-2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení uplatňovania dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2007/2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 4. januára 2008 v Úradnom vestníku EÚ L 1 bolo uverejnené nariadenie Rady (ES) č. 1/2008, ktorým sa ...
viac informácií
14-01-2008

Oznámenie o dočasnom pozastavení vydávania licencií na dovoz ryže

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o dovoz ryže z Egypta v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže ...
viac informácií
11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 7. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na vývoz
viac informácií
11-01-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že do 7. čiastkovej verejnej súťaže na predaj cukru z intervenčných zásob Slovenskej republiky na trhu Spoločenstva
viac informácií